'Toolkit diversiteit in het curriculum'

Activity: Talk or presentationTalk or presentation at a conference

Description

Het ‘diversifiëren’, ‘dekoloniseren’ en meer inclusief maken van het hoger onderwijs staat in toenemende mate op de agenda. Eén van de redenen hiervoor is de groeiende discrepantie tussen studentenpopulaties die steeds diverser worden en het huidige opleidingsaanbod waarin deze diversiteit nog niet voldoende is weerspiegeld. Onderzoek toont aan dat studenten – ondanks toegenomen bewustzijn en inspanningen –ongelijke kansen ervaren als gevolg van etniciteit, klasse, en talige achtergrond. Niet of onvoldoende diverse curricula, lesactiviteiten, onderwijskorpsen en leermaterialen houden ongelijkheden en marginalisering in stand, versterken stereotype denkbeelden, en belemmeren studenten uit onder-gerepresenteerde groepen om zich te identificeren met lesinhouden en de onderwijs(leer)gemeenschap. Dit kan leiden tot gevoelens van uitsluiting en isolement, moeizame studievoortgang en ongekwalificeerde uitstroom.

Deze toolkit wil handvaten aanreiken voor een meer diversiteitsbewuste en inclusieve onderwijspraktijk. Belangrijk blijft om hierbij aan te halen dat ongelijkheidsmechanismen zich voordoen op verschillende niveaus van het hoger onderwijs, en dat een effectief diversiteitsbeleid een integrale benadering vergt met initiatieven op het vlak van het onderwijs, de rekrutering en ondersteuning van studenten en personeel, de uitbouw van partnerschappen, campusontwikkeling en andere beleidsdomeinen. Dit vraagt uiteraard tijd, en een gecombineerde inspanning van diverse actoren: individuele docenten, onderwijsassistenten, opleidingscoördinatoren en onderwijsondersteuners, maar evengoed HR-medewerkers, campusontwerpers en beleidsmensen.
Period23 May 2023
Held atLNO2, Belgium