Beschrijvend en praktijkgericht effectenonderzoek van het traject inzake kortdurende thuisbegeleiding binnen de bijzondere jeugdbijstand.

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences