“De verhouding tussen de Raad voor de Journalistiek en de rechter: je t’aime moi non plus?”

  • Lemmens, Koen (Administrative Promotor)
  • Merckaert, Margo (Collaborator)

Project Details

Description

Sinds een vijftal jaren kunnen burgers die zich gegriefd voelen door mediaberichtgeving klacht indienen bij de Raad voor de Journalistiek (RvdJ). Deze raad is een zelfregulerend orgaan, dat door de mediasector is opgericht en dat uitspraak doet over de al of niet-naleving van de journalistieke deontologie. Daarnaast kunnen burgers zich natuurlijk ook wenden tot de rechter.

Het onderzoeksproject bestaat erin om, vooreerst, na te gaan tot welke uitspraken de RvJ is gekomen. Van een dergelijk orgaan zou men immers kunnen verwachten dat het voornamelijk de sector zal verdedigen. Is deze angst voor corporatisme gerechtvaardigd? Hoe hebben de klagers de procedure ervaren? Heeft de RvdJ een legitimiteit kunnen verwerven? Verschaft een dergelijke procedure voldoende waarborgen en genoegdoening aan de klagers ?

Vervolgens zal onderzocht worden wat de verhouding is tussen de RvJ en de gewone rechters. Beïnvloeden uitspraken van de RvdJ eventueel hangende procedures? Beoordelen rechters een de RvdJ een bepaald journalistiek gedrag op dezelfde manier?

De vergelijking tussen de uitspraken van de RvdJ en de gewone rechters kan bijzonder nuttige inzichten opleveren. Indien zou blijken dat er geen wezenlijk beoordelingsverschil bestaat tussen beide, zou dat kunnen bijdragen tot een versterkte legitimiteit van de RvdJ. De Raad zou zich dan met nog meer geloofwaardigheid kunnen opwerpen als een alternatief voor de procedures bij de gewone rechter.
AcronymTTKACA09KL
StatusFinished
Effective start/end date1/10/0930/09/10

Keywords

  • applied linguistics

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Civil and building engineering
  • Languages and literary studies