Extension of the PhD trajectory due to Covid-19

Project Details

Description

De COVID-19 crisis heeft een grote impact op het onderzoek aan de VUB. Zo is onderzoek met patiënten en proefpersonen stilgelegd en heeft laboratoriumonderzoek,
maar ook veldwerk en longitudinaal onderzoek beduidende knelpunten gekend de afgelopen periode. Daarnaast ondervinden nagenoeg alle onderzoekers ook knelpunten
als gevolg van extra (online) onderwijsbelasting, zorgtaken en gelimiteerde (thuis)faciliteiten. De impact van de COVID-19 crisis is evenwel voor iedereen anders. Er zijn
verschillende oorzaken te onderscheiden die de mate van vertraging beïnvloeden, met
name het type onderzoek, het stadium waarin het onderzoeksproject zich bevindt en
de persoonlijke omstandigheden van de onderzoekers.
Projecten waarbij de onderzoeker zelf waarnemingen doet en data collecteert zal in
de regel meer vertraging oplopen dan onderzoek waarbij de waarnemingen al achter
de rug zijn. Binnen het onderzoek waar zelf waarnemingen gedaan moeten worden
zal de vertraging niet overal hetzelfde zijn. Onderzoek waarbij waarnemingen gedaan
worden bij mensen, of dat hoofdzakelijk in laboratoria gebeurt, gebruik maakt van
apparatuur/infrastructuur of van levende materie, en longitudinaal onderzoek zullen
meer vertraging oplopen dan projecten waar geen waarnemingen gedaan worden.
Ook onderzoek waarbij veldwerk zoals observaties, interviews, focusgroepen en andere methoden waarbij menselijk contact centraal staat, kan vertraging ondervinden.
De impact voor het lopende onderzoek behelst naast de vertraging als gevolg van het
stilvallen van datacollectie ook andere aspecten: de tijd nodig om een studie te herstarten, het goedkeuren van wijzigingen in de onderzoeksopzet bij de ethische commissies als gevolg van COVID-19-maatregelen etc. Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met knelpunten ingevolge opgelegde veiligheidsvoorschriften.
De fase waarin onderzoek zich bevindt, kan een invloed hebben op de mate van vertraging. De grofweg drie stadia van een onderzoeksproject zoals (1) de start met
literatuurstudie en methodologische uitwerking, (2) het eigenlijke, lopende onderzoek
en (3) de afronding met het verwerken van de gegevens en het schrijven van de
publicaties, kunnen binnen een onderzoeksproject door elkaar heen lopen, aangezien
er vaak meerdere onderzoeken tegelijkertijd worden uitgevoerd.
Ook persoonlijke omstandigheden zijn van invloed op de mate waarin onderzoek vertraging oploopt. Mentale stress door de onzekerheid die de crisissituatie van zo’n omvang met zich meebrengt, kan het voor onderzoekers lastig maken om zich op hun
onderzoek te focussen. Sommige onderzoekers krijgen te maken met zorgtaken voor
2/11
(een) zieke naaste(n) of zijn mogelijk zelf ook ziek geweest door een besmetting met
SARS-CoV-2. Internationale onderzoekers werkzaam aan de VUB zijn vaak ver van
huis, beperkt in mobiliteit en kunnen in de problemen komen met hun verblijfsvergunning. Sommige onderzoekers kregen in deze coronacrisis te maken met een verzwaarde zorglast, ingevolge thuisonderwijs voor de kinderen, of kleine kinderen die
niet naar de opvang kunnen.
Omdat ook promotoren en supervisors alle bovenstaande problemen kunnen ervaren,
kan dit resulteren in een verminderde begeleiding van de onderzoekers, wat dan weer
de normale voortgang van het onderzoek in het gedrang brengt en tot vertraging kan
leiden. Verder is speciale aandacht nodig voor UZ Brussel onderzoekers die actief zijn
in het medische vakgebied die vanwege COVID-19 werden ingeschakeld in de zorg en
daardoor minder of zelfs helemaal niet aan hun onderzoek kunnen werken.
Uit dit alles blijkt dat de COVID-19 pandemie een grote impact heeft op het onderzoek,
ongeacht het type onderzoek, het stadium waarin het onderzoek zich bevindt en de
persoonlijke omstandigheden van de onderzoekers, maar de ervaren knelpunten en
problemen en de uiteindelijk opgelopen vertraging zullen dan ook voor iedereen anders zijn. Vanwege deze verscheidenheid in de problematiek is er geen ‘one-size-fitsall’ oplossing voor de knelpunten en problemen die onderzoekers ervaren ten gevolge
van de COVID-19 crisis. Er zijn dus meerdere oplossingsmogelijkheden nodig, die
recht doen aan de veelzijdigheid van de ervaren problemen en eventuele vertragingen
om aan de hand van maatwerk de juiste oplossing(en) aan te bieden.
In samenspraak met alle Vlaamse universiteiten werd een uniforme aanpak en uniforme beoordelingscriteria afgesproken om een uitzonderlijke compensatieverlenging
mogelijk te maken om tegemoet te komen aan doctorandi die ten gevolge van de
COVID-19 crisis hun onderzoek niet in de voorziene tijdsplanning kunnen afronden.
Dit betekent dat dezelfde criteria voor alle VUB doctorandi gelden, ongeacht de financieringsbron.

Funding Acknowledgement(s)

The COVID-19 crisis has a major impact on research at the VUB. For example, research with patients and test subjects has been halted and laboratory research,
but also fieldwork and longitudinal research have known significant bottlenecks in the past period. In addition, almost all researchers also experience bottlenecks
as a result of extra (online) education load, care tasks and limited (home) facilities. However, the impact of the COVID-19 crisis is different for everyone. There are
distinguish different causes that influence the degree of delay, with
in particular the type of research, the stage of the research project and
the personal circumstances of the researchers.
Projects in which the researcher makes observations and collects data will be
the rule is delayed more than research in which the observations are already behind
be the back. Within the research where observations have to be made
the delay will not be the same everywhere. Research in which observations were made
used in humans, or mainly in laboratories, uses
equipment/infrastructure or of living matter, and longitudinal research will
are more delayed than projects where no observations are made.
Research involving fieldwork such as observations, interviews, focus groups and other methods that focus on human contact may also experience delays.
The impact for the ongoing investigation includes, in addition to the delay due to the
cessation of data collection also includes other aspects: the time needed to restart a study, the approval of changes in the research design by the ethical committees as a result of COVID-19 measures, etc. In addition, account must also be taken of bottlenecks due to imposed safety regulations.
The stage of research can influence the degree of delay. The roughly three stages of a research project such as (1) the start with
literature review and methodological elaboration, (2) the actual, ongoing research
and (3) the completion with processing the data and writing the
publications, can overlap within a research project, since
several studies are often conducted at the same time.
Personal circumstances also influence the extent to which research is delayed. Mental stress due to the uncertainty associated with a crisis of such magnitude can make it difficult for researchers to
focus research. Some researchers are faced with caring responsibilities for
2/11
(a) sick loved one(s) or may have also been ill themselves due to an infection with
SARS-CoV-2. International researchers working at the VUB are often far from
house, limited in mobility and may run into problems with their residence permit. In this corona crisis, some researchers had to deal with an increased burden of care, as a result of home education for the children, or small children who
unable to go to the shelter.
Because promoters and supervisors can also experience all of the above problems,
could this result in reduced supervision of the researchers, which in turn
jeopardizes the normal progress of the investigation and may delay it
lead. Special attention is also needed for UZ Brussel researchers who are active
in the medical field who were involved in healthcare because of COVID-19 and
as a result, they are less likely to work on their research or not at all.
All this shows that the COVID-19 pandemic is having a major impact on research,
regardless of the type of investigation, the stage of the investigation and the
personal circumstances of the researchers, but the perceived bottlenecks and
problems and the eventual delay will therefore be different for everyone. Because of this diversity in the problem, there is no 'one-size-fits all' solution for the bottlenecks and problems that researchers experience as a result of
of the COVID-19 crisis. Several solutions are therefore required, which
do justice to the diversity of the problems experienced and possible delays
to offer the right solution(s) based on customization.
In consultation with all Flemish universities, a uniform approach and uniform assessment criteria were agreed to allow an exceptional compensation extension.
to accommodate PhD students who, as a result of the
COVID-19 crisis are unable to complete their research in the foreseen time schedule.
This means that the same criteria apply to all VUB PhD students, regardless of the funding source.
AcronymOZR3804
StatusActive
Effective start/end date7/10/2115/10/22

Keywords

  • PhD Trajectory