Genotypering van kandidaat susceptitbiliteitsgenen voor diabetes: MODY-screening en studie van de transmissie van MICA, TNF en SUMO4 polymorfismen in nucleaire families ter verfijning van genetische risicopredictie van diabetes.

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences