Het einde van het corporatieve stelsel in de Zuidelijke Nederlanden (einde 18de- begin 19de eeuw)

  • Soly, Hugo (Administrative Promotor)
  • De Munck, Bert (Collaborator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Arts & Humanities