Identificatie en culturele identiteit: een onderzoek naar het spanningsveld tss minorisering & identiteitsvorming bij Moslimimmigranten in Brussel. De organisatie van de Arabische migranten binnen de christelijke vakbond : een proeve

Project Details

Description

Binnen de Brusselse internationale en multiculturele context wordt vooral de aanwezigheid van Arabische migranten geproblematiseerd. Hun aandeel in de Brusselse bevolking is niet onbelangrijk en de vaak marginale positie waarin deze voormalige gastarbeiders en hun kinderen vertoeven, maakt van deze bevolkingsgroep een "probleemcategorie" bij uitstek. De problemen van deze mensen worden vaak vertaald tot problemen die deze migranten voor de samenleving zelf veroorzaken. Het dominante discours gaat baarbij uit van het idee dat deze groep door een aantal aan haar toegeschreven en zgn. determinerende culturele eigenschappen moeilijker integreerbaar is. De maatschappelijke positie en problemen van de Arabische migranten worden met andere woorden intrinsiek verbonden aan hun culturele identiteit en hun moslim zijn. "Blaming the victim" is echter weinig verhelderend. Wat de reePele verhouding is tussen etniciteit en de marginalisering van deze groep dient nader onderzocht te worden. Onderhavig project heeft dan ook een dubbele doelstelling : het wil een analyse zijn van de manier waarop processen van minorizering en etnicizering plaatsgrijpen. Vandaaruit kan worden aangegeven welke gevolgen dit heeft voor het beleid t.a.v. deze "minderheden". Verder dient de vraag welke de implicaties zijn van minorizering voor processen van identiteitsvorming bij deze groep nader onderzocht. Centraal staat met andere woorden de vraag welke factoren en krachten een rol spelen in processen van minorizering en problematisering enerzijds en identificatie en emancipatie anderzijds. Een antwoord wordt gezoocht aan de hand van een analyse van de organisatie en activiteiten van Arabische syndicalisten in de Brusselse context.
AcronymOZR148
StatusFinished
Effective start/end date1/01/9831/12/99

Keywords

  • law

Flemish discipline codes

  • Sociology and anthropology