Onderzoek naar de gevolgen van "Sportieve vernieuwingsactiviteiten" op de functionering en het takenpakket van de gemeentelijke sportdiensten.

Project Details

Description

De sportgerichte beleidspraktijken verschillen in een aantal opzichten van gemeente tot gemeente. Veelal echter zien we dat de lokale overheid zich opstelt als (regisserende) partij onder de partijen. Deze nieuwe rolverdeling tussen de betrokken actoren (overheid, welzijnsinstellingen, scholen, sportverenigingen e.d.) gaat veelal gepaard met het gebruik van nieuwe (be)sturingsinstrumenten (convenanten, actiepremies, co-produkties, zelfsturing e.d.). Dit vraagt om nieuwe vormen van beleidsevaluatie.In het kader van de opbouw van een expertise wordt in deze voorbereide studie aandacht geschonken aan het aspect professionalisering van de werking van de gemeentelijke sportdiensten.Deze thematiek biedt zich actueel aan in meerdere Europese landen en words door het "European Network of Sport Sciences Higher Education" gestimuleerd met het oog op de ontwikkeling van vergelijkende studies, die uiteindelijk aanleiding zullen "even tot een optimalisering van de professionele vorming van gediplomeerden L.O. en de vrijwilligers door de overheid, in casu het BLOSO in Vlaanderen.Een braakliggend terrein inzake wetenschappelijk onderzoek wordt nu opengebroken en teneinde met de opgebouwde expertise, via het voorliggend en andere project en in de toekomst te kunnen meedingen aan bijzondere onderzoeksoproepen (Europese Unie en nationaal niveau) is het nodig nu exploratief dit thema voor te bereiden via literatuuronderzoek en beperkte enquetes en interviews in type gemeenten en steden.
Acronym1973230480
StatusFinished
Effective start/end date1/01/9731/12/97

Flemish discipline codes

  • Pedagogical and educational sciences

Keywords

  • agogiek