Personen met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt

Project Details

Description

Deze barometer zal de arbeidsmarktdeelname beschrijven van personen zonder migratieachtergrond (waarvan ook de ouders geen migratieachtergrond hebben), personen van de 2e generatie (waarvan één van beide of beide ouders een migratieachtergrond heeft) en personen die zelf naar België zijn gemigreerd (met een vreemde nationaliteit of die intussen de Belgische nationaliteit verworven hebben); en dit waar mogelijk opgesplitst voor geslacht en voor regio (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaams Gewest, Waals Gewest). Naast verschillen in arbeidsmarktdeelname (tewerkstelling, werkloosheid en inactiviteit) heeft de barometer ook als doel volgende verschillen naar geslacht en migratieachtergrond in kaart te brengen: - verschillen in kwaliteit & precariteit van arbeid (sector, loon, type arbeidscontract, werkuren, ...); - verschillen in de ervaringen van jobtevredenheid, motivatie voor werk en discriminatie op het werk;- verschillen in het opnemen van zorgverantwoordelijkheden en de combinatie werk-gezin (gebruik van kinderopvang, opname van loopbaanonderbreking of ouderschapsverlof, redenen om zelf voor afhankelijke familieleden te zorgen, ...);- verschillen in menselijk kapitaal (opleidingsniveau, erkenning van buitenlandse diploma's, kennis van de landstalen, overkwalificatie, ...). De combinatie van bovenstaande elementen wordt voor heel België bevraagd in de Enquête naar de Arbeidskrachten. 
AcronymANI326
StatusFinished
Effective start/end date18/03/2230/11/23

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.