Research Council - Backup mandate Yacin Hamami: Agency in Mathematical Proofs: Practical, Social, and Psychological Aspects

Project Details

Description

Dit project draagt bij tot de uitwerking van een systematische logische en epistemologische analyse van wiskundige bewijzen binnen de wiskundige praktijk. De vooropgestelde analyse is niet gebaseerd op de wiskundige bewijzen zelf, maar stelt voor om de aandacht toe te spitsen op de actoren die met deze bewijzen omgaan. De concrete uitwerking richt zich op drie centrale aspecten van deze interactie: het praktische, het sociale en het psychologische. De praktische aspecten hebben in de eerste plaats betrekking op de diverse vormen van praktische kennis die nodig zijn om met een wiskundige bewijs om te gaan, maar hebben evenzeer betrekking op hoe deze kennis in de bewijzen zelf aanwezig kan zijn en op hoe deze kennis uit de bewijzen zelf gedestilleerd kan worden. Hierbij zal worden ingegaan op de natuur van wiskundige methoden en op de vraag hoe deze methoden via wiskundige bewijzen overgebracht kunnen worden. De sociale aspecten hebben betrekking op de manier waarop groepen wiskundigen omgaan met bewijzen. De studie van dit aspect omvat een analyse van de voorwaarden waaronder een groep wiskundigen op basis van een wiskundig bewijs tot een collectieve verantwoording voor een wiskundige propositie kunnen komen. Ze stelt daarnaast de vraag welke vorm(en) van gedeelde agency een rol spelen bij het gezamenlijk construeren van een bewijs.
De psychologische aspecten hebben betrekking op de cognitieve mechanismen die een rol spelen in de omgang met wiskundige bewijzen.
Short title or EU acronymOZR opvangmandaat
AcronymOZR3454
StatusFinished
Effective start/end date1/10/1930/09/21

Keywords

  • Philosophy of mathematical practice
  • Mathematical agency
  • Mathematical proofs

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Mathematical logic and foundations

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.