Studie van genetische merkers voor type 1 diabetes in het HLA-gebied en erbuiten met als praktische implementatie het verfijnen van de genetische risicoschatting in de bevolking.

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences