System xc- as a potential target for novel neuroprotective strategies: focus on parkinson’s disease and its psychiatric comorbidities

Project Details

Description

Systeem xc- of de cystine/glutamaat antiporter is een gliale transporter die één molecule cystine opneemt in ruil voor een intracellulair glutamaat molecule. Cystine wordt intracellulair gereduceerd tot cysteine, een bouwblok van het belangrijke antioxidans glutathion. Activatie van systeem xc- kan dus resulteren in bescherming tegen oxidatieve stress maar zal tegelijkertijd resulteren in verhoogde extracellulaire glutamaat concentraties die mogelijks toxisch zijn. Zowel oxidatieve stress als glutamaat toxiciteit zijn belangrijke factoren in de pathogenese van neurologische aandoeningen. Recent hebben we systeem xc- gekarakteriseerd als een mogelijks interessant en innovatief aangrijpingspunt voor de behandeling van de ziekte van Parkinson. In deze studie hebben we aangetoond dat muizen die deficiënt zijn voor systeem xc- beschermd zijn tegen neurodegeneratie geïnduceerd door 6-hydroxydopamine. Binnen dit project zullen we andere muismodellen voor de ziekte van Parkinson, gebaseerd op een verschillend werkingsmechanisme, aanwenden om na te gaan of voorgaande resultaten bevestigd kunnen worden en niet toxine-afhankelijk zijn. Bovendien zullen we onderzoeken wat het mechanisme is dat zorgt voor bescherming van deze systeem xc--deficiënte muizen in modellen voor de ziekte van Parkinson. Tenslotte zal onderzocht worden of een verlies van systeem xc- ook beschermt tegen twee belangrijke psychiatrische comorbiditeiten van de ziekte van Parkinson, namelijk depressie en angst.
AcronymGIFT163
StatusFinished
Effective start/end date19/12/1331/12/16

Keywords

  • system xc-
  • Parkinson's disease
  • glutamate

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Neurosciences

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.