The effects of auditor gender on controle declaration

Project Details

Description

Dit onderzoek wenst de effecten van auditor gender op de inhoud van het controleverslag en de zwaarte van de controleverklaring te bestuderen. Op internationaal vlak is, met uitzondering van een beperkt aantal studies, nog geen onderzoek verricht naar de effecten van gender in een audit context. De externe auditor heeft als taak om via het controleverslag een deskundig oordeel uit te brengen over de getrouwheid van de financiële staten en vervult alzo een belangrijke taak ten aanzien van diverse belanghebbenden.

Vermits onderzoek in de cognitieve psychologie en marketing aantoont dat vrouwen op een andere wijze informatie verzamelen en interpreteren, alsook een ander risicoprofiel vertonen, veronderstellen we een significant verband tussen auditor gender en de wijze waarop kritisiche bedrijfssituaties worden gerapporteerd in het controleverslag en de invloed ervan op de geformuleerde controleverklaring.

Na een grondige literatuurstudie inzake genderverschillen, zullen de gevormde hypothesen getoetst worden aan de hand van een uitgebreid laboratorium-onderzoek (o.a. via nazicht van de schriftelijke bekwaamheidsexamens van Belgische kandidaat-revisoren) en veldonderzoek van de jaarlijks neergelegde controleverslagen.

De resultaten van dit onderzoek kunnen belangrijke implicaties hebben op de keuze van de auditor door de geauditeerde onderneming. Daarnaast kan het onderzoek ook belangrijk zijn voor auditkantoren in termen van personeelsbeleid en toewijziging van personeel aan auditopdrachten en voor de samenstelling van teams die in het kader van periodieke kwaliteitscontroles, werkdossiers van andere revisoren nakijken.

Dit onderzoek moet leiden tot de afwerking van een doctoraal proefschrift in de Toegepaste Economische Wetenschappen.
AcronymOZR1571
StatusFinished
Effective start/end date1/01/0831/12/12

Keywords

  • audit

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Economics and business

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.