Verbeteren van de drinkwatervoorraad, hygiëne en sanitair voor de Badu gemeenschap in de Brong Ahafo region en de Suke gemeenschap in de noordwestelijke regio van Ghana (Subsidie in kader van de werking van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling voor 2014)

  • Boon, Emmanuel (Administrative Promotor)
  • Putman, Koen (Co-Promotor)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Social Sciences