EVOLUTIE EN SAMENSTELLING VAN DE ERELONEN VOOR (NIET-)CONTROLEDIENSTEN IN DE BELGISCHE AUDITMARKT: EEN TRENDANALYSE OVER DE PERIODE 2013-2018

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

In de nasleep van de financiële crisis werd in 2016 de Belgische audithervorming
die voortvloeide uit de Europese Auditverordening (537/2014)4 en de Europese Auditrichtlijn (2014/56/EU) een feit. Een belangrijke doelstelling van deze audithervorming was de onafhankelijkheid van de commissaris in het kader van de financiële verslaggeving van de vennootschappen te versterken. Hiertoe
werd onder meer het verbod op bepaalde niet-controlediensten aangescherpt. De
rationale bestaat immers dat het verlenen van niet-controlediensten door de commissaris verschillende onafhankelijkheidsrisico’s inhoudt en dus een negatieve impact kan hebben op de auditkwaliteit. Niet-controlediensten kunnen,
zeker indien hiervoor aanzienlijke erelonen worden aangerekend, immers een grotere economische afhankelijkheid ten opzichte van de klant creëren. Daarnaast kan door het (herhaaldelijk) verlenen van adviesdiensten ook een vertrouwensband gecreëerd worden tussen de commissaris en de gecontroleerde
onderneming en vergroot ook de kans dat de commissaris zich steeds meer vereenzelvigt met de gecontroleerde entiteit. Daarnaast heeft de wet van 18 december 20156tot omzetting van de Europese Boekhoudrichtlijn
2013/34/EU een grondige hervorming van de definitie van grote en kleine onderneming tot gevolg, hetgeen relevant is voor verschillende ondernemingsverplichtingen waaronder de bepaling van het jaarrekeningschema, de benoemingplicht van de commissaris alsook de fiscale kwalificatie. In het licht van de algemene doelstelling van administratieve vereenvoudiging die door de Europese Boekhoudrichtlijn werd beoogd, werden na meer dan tien jaar, de drempels voor kleine vennootschappen en groepen van beperkte omvang aanzienlijk verhoogd.
In welke mate deze veranderingen een impact hebben gehad op de erelonen van
commissarissen is het voorwerp van onderhavig artikel. Voor de periode 2013 tot en met 2018 wordt de evolutie en de samenstelling van de erelonen voor zowel controle- als nietcontrolediensten in kaart gebracht.
Original languageDutch
Pages (from-to)69-85
Number of pages17
JournalTax Audit and Accountancy
Volume70
Publication statusPublished - 2021

Cite this