Het meten van mentale vaardigheden voor topsporters: vergelijking van onderzoek en praktijk

  • Eliot Tybebo ((PhD) Student)

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Situering: Literatuur over mentale vaardigheden en gevalideerde mentale testen is veeltallig terug te vinden. Desalniettemin is er nauwelijks literatuur te vinden die nagaat of en hoe sportpsychologen deze mentale testen gebruiken in de praktijk. Dit onderzoek stelt echter dat een goed begrip hebben van het standpunt van sportpsychologen minstens even belangrijk is aangaande dit thema. Doelstelling: Identificeren in welke mate sportpsychologen de in de literatuur beschreven gevalideerde vragenlijsten, in de praktijk gebruiken. In kaart trachten te brengen welke diverse technieken gebruikt worden door de sportpsychologen om deze mentale vaardigheden te meten. Tevens voor beide doelstellingen in kaart brengen waarom en hoe de sportpsychologen hiermee omgaan. Methode: Mixed method design. Dataverzameling gebeurde a.d.h.v. een kwantitatieve online vragenlijst gevolgd door semigestructureerde interviews bij 12 sportpsychologen. Resultaten: De resultaten worden weergeven a.d.h.v. drie hoofdthema’s. Deze thema’s maken een onderscheid in de manier van testen door sportpsychologen. Deze thema’s zijn: diepgaande niet gestandaardiseerde interviews, specifieke testing en performance profiling. Deze thema’s, welke een antwoord geven op de onderzoeksvraag, behelzen de verschillende vormen van mentale bevraging die door de sportpsychologen zijn aangehaald. Conclusie: Er kan gesteld worden dat het gebruik van mentale testen in de praktijk een uitzondering op de regel lijkt te zijn. Het weinige gebruik van mentale testen door de sportpsychologen alsook het meermaals aanhalen van de voorkeur voor een gesprek met de atleet bevestigen deze conclusie. Verdere studies zijn echter nodig om dit standpunt te bevestigen of te ontkrachten.
Date of Award30 Jun 2017
Original languageEnglish
Awarding Institution
  • Vrije Universiteit Brussel
SupervisorPaul Wylleman (Promotor), Simon Defruyt (Advisor), Veerle De Bosscher (Jury) & Ariane Caplin (Jury)

Cite this

'