In vitro video studie van de interactie van levende pit- en Kupffercellen met coloncarcinomacellen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Colonkanker is één van de meest voorkomende kankers in het Westen. Het grootste probleem bij de aandoening is de vorming van metastasen in de lever. Het doel van dit project was om de interacties te bestuderen tussen levende pit- (lever-NK-cellen), Kupffer- en CC531s-cellen, d.i. een coloncarcinomacellijn, d.m.v. in vitro videomicroscopie.
Het beeldacquisitiesysteem is de ruggegraat van dit project en moest daarom eerst op punt gesteld worden. Alle componenten werden aan tests onderworpen en dit leidde tot het gebruik van een Leica "inverted" microscoop, Sony 3CCD-camera, Matrox Corona "frame grabber"-beeldkaart en een celkamer vervaardigd op basis van een 35 mm Petrischaaltje. Een groene interferentiefilter werd gebruikt om celschade door belichting te beperken. Verwarming met een verwarmingsplaat bleek echter teveel stromingen en turbulenties te veroorzaken en werd, daar er geen betaalbaar alternatief was, niet toegepast. Hierdoor kon slechts 1 uur gefilmd worden.
Met dit systeem werden een aantal observaties verricht, waaruit bleek dat pitcellen spontaan (i.e. in afwezigheid van andere celtypes) bewegen. Deze beweging kon gestopt worden door toevoeging van cytochalasine B : de pitcellen bewogen niet meer en rondden op, 3 minuten na toevoegen van cytochalasine B. CC531s-cellen vertoonden ook een duidelijke motiliteit, hetgeen niet verrassend is, gezien hun mogelijkheid tot metastaseren. Wanneer pitcellen en CC531s-cellen in een cocultuur gebracht werden, kon men zien dat de pitcellen naar de randen van de CC531s-cellen bewegen. De filmtijd was te kort om een relatie te kunnen leggen tussen deze contacten en de dood van bepaalde CC531s-cellen. Verder bleek ook dat pitcellen vaak stoppen met bewegen, wanneer ze in contact komen met een CC531s-cel. Pitcellen bleken een voorkeur te hebben voor de randen van CC531s-cellen en de 'groeven' tussen aanliggende CC531s-cellen, die mogelijk te wijten is aan (adhesie)moleculen op de CC531s-cellen.
Om deze waarnemingen te bevestigen en grondiger te kunnen analyseren, is een uitbreiding en optimalisering van het beeldacquisitiesysteem nodig. Er zou ideaal een 'kamer' rond de microscooptafel gemaakt moeten worden, die zo hermetisch mogelijk kan afgesloten worden en steriel gemaakt kan worden. Op deze manier kunnen de temperatuur, vochtigheidsgraad en zuurtegraad beter gecontroleerd worden, hetgeen de levensduur van de cellen en de filmtijd aanzienlijk kan verlengen. Een gemotoriseerde microscooptafel en een "shutter"-systeem zijn dure maar sterk kwaliteitsverbeterende uitbreidingen. Dit systeem moet dan via een gebruiksvriendelijk computerprogramma gesyncronizeerd worden.
Date of Award6 Jul 1999
Original languageDutch
SupervisorEduard Wisse (Promotor) & Ronald De Zanger (Co-promotor)

Keywords

  • colon carcinoma
  • pit cell
  • liver sinusoidal cell
  • Kupffer cell
  • video microscopy

Cite this

'