L’idéal de la noblesse selon le Prince de Ligne

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Verslag Masterproef Margo MOENS, L'idéal de la noblesse selon le Prince de Ligne

A. Inhoud en interpretatie
- probleemstelling
De vraagstelling is geformuleerd in de inleiding: welke rol speelt de adel in een selectie (drie werken) van de Ligne en welke voorstelling geeft de schrijver aan deze bevolkingscategorie?
- methodologie
Het betreft hier aandachtige lectuur van de teksten, waaruit telkens het centraal thema wordt gelicht, en de verscheidene aspecten hiervan worden belicht. Het onderwerp wordt jammer genoeg niet vanuit een specifiek literaire hoek benaderd (wat houdt het "thema" van de "adel" in? Hoe verschijnen deze componenten in het genre "portrait" en "caractère"? Wat zijn de formele karakteristieken telkens het thema wordt aangesneden in één van beide specifieke genres). Echter, het is duidelijk dat het hier gaat om gaat om een ruimer "idee", een "concept" van de adel ("l'"idéal", zoals de titel zegt); wat op zich niet makkelijk af te bakenen valt. Desondanks is de verhandeling steeds doelgericht en zijn de observaties van M. in directe relatie met de vraagstelling. De lezer wordt m.a.w niet teleurgesteld, hij krijgt een genuanceerde blik over de opvattingen van de Ligne rond het onderwerp dat M. zich heeft voorgenomen te bestuderen. De bibliografie van de verhandeling is extreem en zelfs te beperkt (naast de tekstuitgaven slechts twee kritische essais).

- presentatie van de eventuele resultaten
De visie van de Ligne op de adel wordt gaandeweg duidelijker naarmate M. in de verhandeling de teksten analyseert.
- besluit
De conclusie is een goede, gevarieerde herformulering van de voorafgaande bevindingen en duidt aan dat de kandidate thema en resultaten werkelijk heef "geassimileerd" en dat zij het geheel op verschillende wijzen kan voorstellen.

B. Taal en stijl
- stijl en register
Taal en stijl zijn aangepast aan het onderwerp, maar de studie bevat nogal wat fouten tegen de Franse syntaxis (allen aangestipt op het exemplaar dat ik las).
- structuur
De verhandeling is duidelijk gestructureerd.
- taal
Zie hierboven "stijl en register".
Date of Award2010
Original languageFrench
SupervisorDaniel Acke (Promotor) & Dirk Vanden Berghe (Jury)

Keywords

  • French literature
  • 18th century
  • Enlightenment

Cite this

'