International Journal of Human Resource Management (Tijdschrift)

Vantilborgh, T. (Peer reviewer)

Activiteit: Publication peer-review

Periode8 jun 2016
Type tijdschriftJournal
ISSN0958-5192
Mate van erkenningInternational