Brussels Instituut voor Journalistiekwetenschap

  • Postal address

    Pleinlaan 2

    1050 Brussels

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

Het Brussels Institute for Journalism Studies (BIJU) benadert het inherent heterogene en veelzijdige studieobject 'journalistiek' vanuit een uitgesproken multi- en interdisciplinair perspectief. Het onderzoekscentrum bundelt en integreert vakkennis uit de taalkunde, communicatiewetenschappen, politicologie, rechten, literatuurwetenschappen en logopedie. Vanuit deze disciplines afzonderlijk, en in dialoog met elkaar, legt BIJU zich primair toe op de studie van nieuwsproductie en -inhoud, op het journalistieke proces en product, steeds gesitueerd binnen een bredere maatschappelijke - sociaal-culturele, politieke, juridische, technologische en/of economische - context. Als zodanig behelst het onderzoek binnen BIJU verschillende mediatypes - geschreven, audiovisueel en online, en mainstream en alternatief - en wordt het multimodale karakter van journalistieke boodschappen of 'teksten' expliciet onderkend. Binnen deze krijtlijnen worden drie centrale - en deels overlappende - onderzoekslijnen, of speerpunten, ontwikkeld: JOURNALISTIEK EN PUBLIEK DISCOURS Centraal staat de rol van de journalist(iek) en nieuwsmedia in het mediëren en actief vormgeven van maatschappelijke beeldvormingsprocessen, ideologieën en publieke debatten. Deze fundamentele problematiek wordt hoofdzakelijk toegepast op de constructie van de sociale werkelijkheid en de representatie van sociale actoren via en door de nieuwsmedia, in het bijzonder met betrekking tot gender, nationale/regionale, en (sub)culturele 'identiteiten', en daarnaast ook ten aanzien van het sterk gepolitiseerde topic 'klimaatverandering'. JOURNALISTIEK EN GENRE(VERMENGING) Binnen deze onderzoekslijn ligt de focus op de analyse van de (voortdurend evoluerende) codes en conventies van journalistieke genres en stijlen, en daarbij aansluitend, op vormen en implicaties van hybridisatie (of genrevermenging). De vraagstelling hier raakt aan het wezen van journalistiek, en reflecteert over de fundamentele waarden van 'objectiviteit' en 'autoriteit', de ruimte voor (zelf-)expressie en creativiteit, en mogelijk alternatieve invullingen van de rol van de journalist(iek) in een democratische samenlevingscontext. JOURNALISTIEKE PRAKTIJK EN DEONTOLOGIE Een laatste speerpunt belicht praktijken en technieken van nieuwsgaring en -verspreiding, het (keuze)proces en de routines achter het nieuwsproduct, evenals de juridische en ethische vraagstellingen die hierbij rijzen. Deze veelzijdige onderzoekslijn omvat onder andere (socio)linguïstische, (media)sociologische of communicatiewetenschappelijke analyses van het gebruik van nieuwe en sociale media door journalisten, de impact van financieringsmodellen en professionele ideologie op de nieuwsproductie van alternatieve versus traditionele nieuwsmedia, of de werkomstandigheden van (beginnende) journalisten; onderzoek naar visuele ethiek en amateurbeelden in de pers op basis van kwalitatieve inhoudsanalyses en diepte-interviews met (foto)journalisten en redacteurs; en juridische case studies gerelateerd aan (de spanning tussen) fundamentele rechten en vrijheden (vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, privacy).

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Brussels Instituut voor Journalistiekwetenschap actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of