Brussels Platform voor Digital Humanities

  • Postal address

    Pleinlaan 2

    1050 Brussels

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

De digitalisering van informatiebronnen en onderzoeksmethodes oefent een steeds grotere invloed uit op de diverse disciplines binnen het domein van de Letteren en Wijsbegeerte. Sinds enkele jaren hebben onderzoekers zich internationaal gegroepeerd rond het opkomende veld van de “Digital Humanities” (DH) om na te gaan hoe de technologische ontwikkeling van nieuwe digitale bronnenreeksen en onderzoeksmethodes het domein van de Letteren en Wijsbegeerte kan verbreden en vernieuwen. Dit veld heeft zich in de voorbije jaren erg succesvol ontwikkeld, en is binnen de humane wetenschappen aan belang en zichtbaarheid gewonnen.

Concreet heeft de ontwikkeling van Digital Humanties als vakgebied geleid tot het aanleveren van nieuwe onderzoeksmethodes, nieuwe zoekstrategieën, nieuwe onderzoeksvragen en nieuwe, meer collaboratieve vormen van samenwerking. De methodes ontwikkeld vanuit de DH vormen een belangrijke aanvulling op de traditionele methodes. Dit levert heel wat opportunitieiten voor onderzoeksinnovatie op in enkele van de vakgebieden waarin de faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de VUB sterk staat. Zo wordt op dit moment in de linguïstiek (LIST), de vertaalwetenschap (LIST), de letterkunde (LIST), de wetenschapsfilosofie en -geschiedenis (HARP) en de sociaal-economische geschiedenis (HARP) reeds veelvuldig gebruik gemaakt van vernieuwende digitale onderzoeksmethodes en –technieken uit het veld van Digital Humanities. De verwachting is dat het veld van Digital Humanities in de komende jaren nog sterk zal groeien door het ontwikkelen van steeds meer geavanceerde digitale toepassingen, het uitbouwen van steeds grotere digitale databestanden, en het verbreden naar nieuwe onderzoeksdomeinen. Het is daarom belangrijk dat de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte inspeelt op deze steeds sterker wordende evolutie binnen de humanities.

Deze opportuniteiten brengen tegelijk ook enkele uitdagingen met zich mee, waarmee ook de digitaal actieve onderzoekers binnen LW geconfronteerd worden. De schaalvergroting en groeiende complexiteit van DH vereisen immers: a) een grotere opbouw en bundeling van expertise, ervaring en training in digitale technieken, b) een meer gerichte inbreng van in ICT geschoolde DH-specialisten, en c) een zorgvuldiger planning van financiële en tijdsinvesteringen in onderzoeksinfrastructuur, en d) een doorgedreven ondersteuning bij zowel het aanvragen van onderzoeksprojecten die DH aanwenden, als bij het uitvoeren van onderzoek dat gestoeld is op onderzoeksmethodes en –technieken uit de Digital Humanities. Door te streven naar een betere coördinatie en samenwerking tussen DH onderzoekers in diverse disciplines uit de Letteren en Wijsbegeerte, hopen we gezamenlijk aan deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Door onderling ervaringen te delen, complementaire expertises te combineren, interdisciplinaire en collectieve infrastructuur uit te bouwen, en investeringen te bundelen, menen we dat een interdisciplinaire en vakgroep-overschrijdende onderzoeksgroep rond Digital Humanities een belangrijke meerwaarde kan bieden voor de onderzoeksgemeenschap van de VUB. Het Brussels Platform voor Digital Humanities (DIGI) wil deze rol op zich nemen. Tevens zal DIGI het centrale aanspreekpunt zijn voor de participatie van de VUB aan DARIAH-VL1 (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities - Vlaanderen, ESFRI), en op deze manier samenwerkingsverbanden versterken met vakgenoten aan andere Vlaamse universitaire instellingen die reeds over DH-expertise centra beschikken (Ghent Centre for Digital Humanities aan de UGent, platform{DH} aan de UA, en de DH Task Force aan de KUL4) en Europa.

Het Brussels Platform voor Digital Humanities (DIGI) beoogt een transversaal platform te zijn dat leden die gebruik maken van DH uit diverse bestaande onderzoeksgroepen samenbrengt en ondersteunt. Dit zal gebeuren door het groeperen en opbouwen van technische kennis met een interdisciplinaire focus, en het aanbieden van een op methodologische en infrastructurele onderwerpen gerichte reeks seminaries en workshops. Deze onderzoeksgroep beoogt dan ook complementair te zijn aan de bestaande onderzoeksgroepen. De hieronder weergegeven samenstelling van de onderzoeksgroep is voorlopig beperkt tot de oprichtende leden, en zal na oprichting uitgebreid worden met meer leden uit alle geledingen (ZAP, post- en pre-doctoraal).

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Brussels Platform voor Digital Humanities actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of