Klinische Farmacologie & Klinische Farmacie

  • Postal address

    Laarbeeklaan 103

    1090 Jette

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

De eerste onderzoekslijn betreft zowel dierexperimenteel onderzoek (in nauwe samenwerking met de EFAR onderzoeksgroep) als klinisch onderzoek ivm hypertensie. Dit onderzoek is sinds lang lopend aan onze instelling en resulteerde in talrijke publicaties, verwerven van onderzoeksfondsen en in een aantal doctoraten (A Dupont, D Schoors, O Segers, P Van der Niepen, R Yang). Deze onderzoekslijn heeft zich de laatste jaren gefocused op onderzoek naar de rol van angiotensine peptiden in de renale hemodynamiek en bloeddrukregeling enerzijds(doctoraat R Yang; masterthesis S Brouwers) en naar epidemiologisch onderzoek over de kontrole van hypertensie (doctoraat van der Niepen) anderzijds.
Het onderwerp van het doctoraatsonderzoek van Sofie Brouwers (vanaf september FWO doctoraatsbeurs) wordt onderzoek naar de centrale regulatie van bloeddruk, meer in het bijzonder de rol van hersen angiotensine peptiden, en de interactie tussen hersenstam en nier. Dit onderzoek gebeurt bij de rat, en gebeurt oa via microdialyse van de hersenstam in nauwe samenwerking met EFAR en het Neuroscience onderzoekscentrum (er zal ook samengewerkt worden ivm onderzoek naar het mechanisme van de bloeddrukveranderingen bij CVA). Tevens zal klinisch onderzoek naar de mechanismen van bloeddrukverlaging door renale denervatie (in samenwerking met prof Schoors) gestart worden. Ondertussen wordt het klinisch epidemiologisch en farmacologisch hypertensie onderzoek met collega Van der Niepen verder gezet. De begeleiding van S Brouwers zal gebeuren door prof A Dupont en prof I Smolders, en is er een nauwe samenwerking met prof van Camp en prof Schoors (CHVZ) en EFAR. De doelstelling van dit onderzoek is meer inzicht te krijgen in de complexe regulatie van de bloeddruk door de hersenstam en de wisselwerking met de nier, ten einde eventuele nieuwe aangrijpingspunten te vinden voor antihypertensieve behandeling. Tevens is een belangrijk luik het zoeken (oa via farmaco-epidemiologisch onderzoek) naar optimalisering van de aanpak van hypertensie.

De tweede onderzoekslijn vormt een onderzoeksbasis voor oa de opleidingen Master in de Geneesmiddelenontwikkeling en Master in de Farmaceutische Zorg alsook de ManaMA Ziekenhuisfarmacie. Dit onderzoek betreft klinisch farmacologisch en klinisch farmaceutisch onderzoek dat gericht is op het vinden en evalueren van methoden om het rationeel gebruik en de beschikbaarheid van geneesmiddelen te optimaliseren. In de toekomst zal de focus vooral op cardiovasculaire geneesmiddelen liggen.
Onderzoek naar geneesmiddelengebruik bij zwangerschap bij ethnische minderheden (PhD M Baraka) en naar verschillen binnen Europa ivm toegang tot geneesmiddelen (PhD P Van Wilder) wordt in de loop van academiejaar 11-12 afgewerkt. Apr. Pieter Cornu (IWT doctoraatsbeurs) onderzoekt in samenwerking met prof R Vandevelde (co-promotor) mogelijkheden om via “on line decision support” de kwaliteit van electronisch voorschrijven te verbeteren. De focus zal hier vooral op cardio-vasculaire geneesmiddelen liggen. Er werd van de firma Bayer een financiering voor 4 jaar (100.000 € per jaar) verworven voor klinisch farmacologisch/farmaceutisch en farmaco-epidemiologisch onderzoek naar het gebruik van antithrombotica (incl de interacties met andere geneesmiddelen) in verschillende indicaties. Dit onderzoek wordt het onderwerp van de PhD van apr S Desmaele vanaf sept-oktober 2011. In oktober 2010 startte Apr M. Stepkova (promotoren S. Sarre en K. Putman) een doctoraatsonderzoek (doctoraatsbeurs GF) rond de rol van de apotheker in de eerste lijn in het rationeel gebruik van geneesmiddelen. In dit onderzoek wordt nagegaan of de uitvoering van basis en/of voortgezette farmaceutische zorg door de apotheker een meerwaarde heeft voor de patiënt. Het onderzoek spitst zich toe op de chronische patiënt, waaronder deze met cardiovasculaire aandoeningen.
Binnen deze onderzoekslijn gebeurt de begeleiding van de doctorandi door A Dupont en S Steurbaut, en is er nauwe samenwerking met de UZ diensten medische informatica, cardiologie, geriatrie, orthopedie en neurologie binnen het UZ Brussel. Voor het onderzoek in de eerste lijn gebeurt de begeleiding door S. Sarre en K. Putman (ICHER) in overleg met A. Dupont en S. Steurbaut. De doelstelling van deze onderzoekslijn is om hetzij via inbreng van klinisch apothekers hetzij via on line decision support bij electronisch voorschrijven tot een meer rationeel gebruik van (vnl. cardiovasculaire) geneesmiddelen te komen.

Binnen de context van de nieuwe onderzoeksorganisatie van de faculteit geneeskunde en farmacie zal KFAR een onderdeel vormen van de onderzoekscluster “ Centrum Hart- en Vaatziekten”.

 

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Klinische Farmacologie & Klinische Farmacie actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of