BruChrom: Barriëres Breken in Chromatografie

Projectdetails

!!Description

Vloeistofchromatografie is een kritische technologie voor farmaceutisch onderzoek, milieuanalyses, kwaliteitscontrole in de voedings- en de chemische industrie,... en speelt een sleutelrol in de recente ontwikkelingen in het proteomics- en metabolomics-onderzoek. Ondanks het wijdverbreide gebruik blijven er nog vele toepassingsgebieden waar de mogelijkheden van de hedendaagse chromatografie- instrumenten en -methodes totaal ontoereikend zijn.

Het VUB-onderzoek in dit veld is gekend voor zijn doorgedreven theoretische kennis en modellerings- mogelijkheden alsook voor zijn innovatieve onderzoeksmethodes en materialen en apparatuur. Om deze positie aan het internationale voorfront van dit veld te behouden en te versterken wordt hier een onderzoeksprogramma voorgesteld dat gecentraliseerd is rond de generische vraag “hoe snel en slim kan chromatografie uiteindelijk gemaakt worden?”. Teneinde deze vraag te beantwoorden wordt Bru- Chrom georganizeerd in 5 parallelle onderzoekslijnen, elk met één of meerdere baanbrekende doel- stellingen, variërend van het uitvoeren van chromatografische scheidingen op de 20 nanometer- schaal tot het introduceren van reinforcement learning om de blauwdruk te maken voor een volledig “zelfrijdend” chromatografie-instrument.

De Methusalemfondsen zullen voornamelijk aangewend worden als risicokapitaal, met de bedoeling een multiplicator-effect te realiseren door het verwerven van externe onderzoeksfondsen. Verder zul- len de fondsen ook aangewend worden om getalenteerde post-doctorale onderzoekers tijdelijk te on- dersteunen terwijl ze eigen onderzoeksbeursaanvragen voorbereiden. Om de zichtbaarheid van de groep en haar capaciteit tot fondsenwerving verder te verhogen plannen we ook de oprichting van het Brussels Chromatography Centre (BCC), een portaalorganisatie die al onze onderzoekskennis en -mogelijkheden (en deze van onze alliantiepartners uit Gent en Leuven) op een gestructureerde en professionele wijze kan aanbieden aan geïnteresseerde academische en industriële onderzoekspartners.
AcroniemOZRMETH7
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2131/12/27

Keywords

  • chromatografie
  • analytische chemie
  • scheidingstechnieken
  • microfluidica

Flemish discipline codes

  • Analytical separation and detection techniques
  • Separation technologies