Toetsing van het dynamisch keuzebegeleidingsmodel bij de transitie van secundair naar hoger onderwijs.

Projectdetails

!!Description

In dit onderzoek staat de toetsing van het dynamisch keuzebegeleidingsmodel, ontwikkeld door van Esbroeck & Zaman (1999), centraal. Dit theoretisch model, m.b.t. de dynamiek in de keuzeontwikkeling, gaat uit van de idee dat er bij elke loopbaankeuze of beslissingssituatie er een proces op gang komt, waarbij gewerkt wordt aan een reeks keuzeacties, dat uiteindelijk leidt tot een beslissing. In het model worden zes keuzeacties onderscheiden nl. sensibiliseren, zelfexploratie, exploratie omgeving, exploratie van de relatie tussen omgeving en zelf, kristallisatie en beslissen. Het grote verschil met bestaande theoriën ligt in het niet-hierarchische en niet-tijdgebonden aanpak van de keuzeacties. In functie van het gestelde probleem, de situatie en het keuzeontwikkelingsprofiel van het individu zal aan één of andere keuzeactie gewerkt worden. Deze activiteit zal een impact hebben op de keuzeactie waarom het draait doch eveneens een effect uitoefenen op de ontwikkeling van de andere keuzeacties. Dit betekent dat een interventie op één specifiek keuzeactie het totale keuzeontwikkelingsprofiel zal beïnvloeden. In de regio Antwerpen zal bij een gestratifieerde groep van ongeveer 800 leerlingen uit het ASO, gespreid over de drie laatste jaren SO, het aanvangs keuzeontwikkelingsprofiel bepaald worden. Verder zullen representatieve deelgroepen van deze leerlingen op verschillende tijdstippen, gespreid over twee schooljaren, onderworpen worden aan allerlei keuzebegeleidingsactiviteiten. Deze begeleidingsactiviteiten worden zo gekozen dat alle keuzeacties aan bod zullen komen. Via pre- en posttoetsen zal de impact van de interventies op het ontwikkelingsprofiel bepaald worden. De gegevens moeten toelaten om de hypothesen die aan de basis liggen van het tehoretisch model te toetsen en daar waar nodig bij te sturen.
AcroniemOZR940
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/031/10/07

Flemish discipline codes

  • Psychology and cognitive sciences
  • Pedagogical and educational sciences