Evolutie van een protein-feromoon systeem in watersalamanders (Salamandridae)

Projectdetails

!!Description

Sexferomonen spelen een essentiële rol in de modulatie van verkeringgedrag van veel seksueel reproducerende dieren. Newts (aquatische reproducerende salamanders) vertonen een breed scala aan verkeringsstrategieën, waarbij feromonen een noodzakelijke voorwaarde zijn voor een succesvolle reproductie. Onlangs hebben we een nieuwe twee-vrouwelijke ethologische test gebruikt om aan te tonen dat twee verschillende mannenspecifieke eiwitten die zijn geïsoleerd uit hofmakerijwater van de palmate newt Lissotriton helveticus, in staat zijn om alle natuurlijke vrouwelijke verkrachtingsreacties te induceren. Bovendien zijn er meerdere natuurlijke isovormen van beide eiwitten aanwezig in verkeringswater van parende dieren, en fylogenetische analyses geven aan dat verschillende isovormen zijn ontstaan ​​vóór de nieuwteverschijnselen. Hier stellen we voor om de twee-vrouwelijke gedragstest te combineren met fylogenetica, transcriptomics en proteomics om de feromoonevolutie in salamanders te onderzoeken. We zullen feromonen identificeren in de cloaca, hoofdklieren en nuptiale kussentjes van zes salamanders met verschillend gedrag, en recombinante eiwitferomonen construeren voor gedragstesten. Individuele variatie in de productie van mannelijke feromonen en vrouwelijke voorkeuren zullen in een enkele soort worden getest. In één sublade van drie strikt staartverwekkende salamanders zullen we alle beschikbare transcripten van zowel getranslateerd (ontdekt in verkeringwater) en niet-getransleerde isovormen (alleen aanwezig als cDNA in de buikklier) identificeren. Dit zal het mogelijk maken om de rol van isovormevolutie in het handhaven van soort-specificiteit te begrijpen.
AcroniemFWOAL782
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1531/12/18

Flemish discipline codes

  • Veterinary ethics and ethology