Van 'What-if' verhalen tot 'What-if' alternatieven.

Projectdetails

!!Description

Dit onderzoek heeft als doel om twee soorten modaliteiten die een rol spelen bij het redeneren over

wiskundige kennis te bestuderen. Enerzijds zijn er de wiskundig-epistemische 'might' modaliteiten (we- modaliteiten) die slaan op wat een bepaalde wiskundige kennis niet kan uitsluiten en anderzijds zijn er de

'what IF' 'counterfactual' modaliteiten (wi-modaliteiten) die verwijzen naar wat het geval zou zijn mocht de

wiskunde er anders hebben uitgezien. Door middel van een formele analyse wil dit onderzoek zowel het

specifieke van dit soort modaliteiten contrasteren met de meer gangbare modaliteiten als het onderscheid

tussen we- en wi-modaliteiten zelf verduidelijken. Daarnaast wil het de inzichten die hieruit voortvloeien

laten aansluiten bij thema's uit de filosofie van de wiskunde. De belangrijkste vragen die in het kader van dit

onderzoek rijzen hebben betrekking op de waarheids- en beweerbaarheidsvoorwaarden van deze

modaliteiten en van epistemische of indicatieve voowaardelijke zinnen. De context-gevoeligheid van zulke

epistemische uitspraken vormt hierbij een cruciale moeilijkheid daar contexten zowel de beweerbaarheid

(Stalnaker, 1999) als de waarheidsvoorwaarden ten dele lijken te beïnvloeden (Egan et al., 2005). Een

bijkomende moeilijkheid bij wi-modaliteiten is dat deze soms betrekking hebben op tegenlogische

alternatieven. Hierdoor lijken ze prima facie triviaal: ofwel zijn ze allemaal waar ofwel allemaal vals. Deze

Traditionele opvatting is zeker niet de meest vruchtbare. Een beter inzicht in de wiskundige praktijk en haar

formalisering (Löwe & Muller, 2008; Wilhelmus, 2008) lijkt daarom vereist om te begrijpen hoe deze

modaliteiten functioneren.
AcroniemOZR1773
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/0830/09/12

Keywords

  • ethiek

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Philosophy, ethics and religious studies

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.