Inschrijvingen: Bouwen aan de toekomst van arbeids- en organisatiepsychologie: Naar de ontwikkeling van praktische instrumenten

Projectdetails

!!Description

Het afgelopen decennium lijkt de psychologie een crisis door te maken die al haarsubdisciplines, waaronder arbeids- en organisatiepsychologie. Veel academici hebbensteeds kritischer worden over het theoretische landschap in de psychologie (Ellemers, 2013),het gebrek aan repliceerbaarheid van onderzoek (Open Science Collaboration, 2015), de prevalentie vanTwijfelachtige onderzoekspraktijken (Butler, Delaney, & Spoelstra, 2017), de praktische enmaatschappelijke relevantie van ons onderzoek (Briner & Rousseau, 2011), de opkomst van geestelijke gezondheidproblemen in de academische wereld (Levecque, Anseel, De Beuckelaer, Van der Heyden, & Gisle, 2017),de problemen met ongelijkheden op universiteiten (Burkinshaw & White, 2017), en de andmethodologisch isomorfisme dat overwegend kwantitatief, positivistischepistemologieën (Edwards & Berry, 2010).Hoewel de bovengenoemde kwesties algemeen aanvaard zijn en goed zijngedocumenteerd, voelen veel wetenschappers zich nog steeds verbijsterd over hoe zinvolle veranderingen kunnen worden doorgevoerd.Veel van deze problemen lijken systemisch en onderling verbonden te zijn. Bijvoorbeeld de manier waaropdat het wetenschappelijke publicatiesysteem is georganiseerd en de stimuleringsstructuren worden gebruikt inacademische wereld (bijvoorbeeld focus op hoeveelheid publicaties, op impactfactoren van tijdschriften of opaantal citaties) heeft perverse effecten die het welzijn van onderzoekers bedreigen en researchersde kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (Chambers, 2019). Het aanpakken van een van deze problemen kan verschijnenmoeilijk of zelfs onmogelijk, omdat het mogelijk vereist dat tegelijkertijd andere gerelateerde problemen worden aangepakt, zoalsgoed. Desalniettemin zijn er al veel oplossingen voor de bovengenoemde problemen:suggereerde. Voorregistratie van onderzoek en geregistreerde rapportages kan bijvoorbeeld helpen om:problemen aan te pakken die verband houden met twijfelachtige onderzoekspraktijken, zoals hypothetiseren na deResultaten zijn bekend (HARKing) (Munafò et al., 2017). Het bestaan ​​van dezeoplossingen is niet altijd goed bekend in de bredere WOP-gemeenschap of de acceptatie van dergelijkepraktijken kunnen ontmoedigend lijken.

Funding Aknowledgement(s)

The past decade, psychology appears to be going through a crisis that affects all of its subdisciplines, including Work and Organizational Psychology. Many academics have become increasingly critical about the theoretical landscape in psychology (Ellemers, 2013), the lack of research replicability (Open Science Collaboration, 2015), the prevalence of Questionable Research Practices (Butler, Delaney, & Spoelstra, 2017), the practical and societal relevance of our research (Briner & Rousseau, 2011), the rise of mental health problems in academia (Levecque, Anseel, De Beuckelaer, Van der Heyden, & Gisle, 2017), the problems relating to inequalities at universities (Burkinshaw & White, 2017), and the methodological isomorphism that favours predominantly quantitative, positivistic epistemologies (Edwards & Berry, 2010).While the above mentioned issues have become generally agreed upon and are well documented, many scholars still feel puzzled by how to implement meaningful changes. Many of these problems appear to be systemic and interconnected. For example, the way that the academic publishing system is organized and the incentive structures used in academia (e.g., focus on quantity of publications, on impact factors of journals, or on numbers of citations) carries perverse effects that threaten the wellbeing of researchers and the quality of scientific research (Chambers, 2019). Tackling one of these issues may appear difficult or even impossible as it may require simultaneously tackling other related issues as well. Nonetheless, many solutions to the above mentioned issues have already been suggested. For example, preregistration of research and registered reports can help to address issues related to Questionable Research Practices such as Hypothesizing After the Results are Known (HARKing) (Munafò et al., 2017). However, the existence of these solutions is not always well known in the broader WOP community or the adoption of such practices can appear daunting.
AcroniemCONI721
StatusNiet gestart
Effectieve start/einddatum15/12/2117/12/21

Keywords

  • organisatiepsychologie

Flemish discipline codes

  • Applied psychology not elsewhere classified