Wetenschappelijke onderzoeksgemeenschappen (WOG) : Onderzoek naar de constructie van integrerende wereldbeelden.(VERLENGING van FWOWO11 en FWOWO22)

 • Aerts, Diederik (Administrative Promotor)
 • Aerts, Diederik (Wetenschappelijk Promoter)
 • Broekaert, Jan (Medewerker)
 • Note, Nicole Paula (Medewerker)
 • D'Hooghe, Bart (Medewerker)
 • Goeminne, Gert (Medewerker)
 • Aerts, Sven (Medewerker)
 • De Looze, Karen (Medewerker)
 • Meurs, Pieter (Medewerker)
 • Van Daele, Wim (Medewerker)
 • Riegler, Alexander (Medewerker)
 • Van Keer, Ellen (Medewerker)
 • Christiaens, Wim (Medewerker)
 • Czachor, Marek (Medewerker)
 • Gabora, Liane (Medewerker)
 • Ranjan, Apara (Medewerker)
 • Sozzo, Sandro (Medewerker)
 • Vanderbeeken, Robrecht (Medewerker)
 • Verelst, Karin (Medewerker)
 • De Ronde, Christian (Medewerker)
 • Czachor, Marek (Co-Promoter)
 • Domenech, Graciela (Co-Promoter)
 • Meeuwis, Michael (Co-Promoter)
 • Pinxten, Hendrik (Co-Promoter)
 • Weber, Erik (Co-Promoter)
 • Gabora, Liane (Co-Promoter)
 • De Boeck, Filip (Co-Promoter)
 • Ihde, Don (Co-Promoter)
 • Haven, Emmanuel (Co-Promoter)
 • Servais, Olivier (Co-Promoter)
 • Silva, Tudor (Co-Promoter)
 • Dirk, Smits (Co-Promoter)
 • Van Damme, Patrick (Co-Promoter)
 • Van Dyck, Maarten (Co-Promoter)
 • Pan, Jian-Wei (Co-Promoter)
 • Dahr, Anup (Co-Promoter)
 • Nielsen, Brett (Co-Promoter)
 • Holland, Gene (Co-Promoter)
 • Pedersen, Stig Andur (Co-Promoter)
 • Verbeek, Peter-Paul (Co-Promoter)
 • Peschl, Markus (Co-Promoter)
 • Alexandrescu, Vlad (Co-Promoter)
 • Rabouin, David (Co-Promoter)

Projectdetails

!!Description

Binnen de onderzoeksgemeenschap 'Constructie van integrerende wereldbeelden' wordt langs drie thematische onderzoekslijnen een verder uitwerking van het wereldbeeldenproject beoogd en dit zowel op beschrijvend, verklarend als richtinggevend niveau.Een eerste hoofdthema 'Quantumstructuren en modeleringsschema' richt zich op de uitwerking van een formalisme waarmee twee basisaspecten van wereldbeelden, namelijk contextualiteit en emergentie, kunnen gemodelleerd worden. Deze focus wordt ook ingegeven doordat deze twee aspecten zeer weinig - zelfs niet - aan bod komen in de bestaande klassieke modelleringschema's voor zowel ontologische als dynamische aspecten van globale wereldbeelden. De aanpak van dit thema wordt beschouwd vanuit het actuele internationale onderzoek genaamd 'Quantum Interaction', waarin een substantieel deel van de vorsers in het Centrum Leo Apostel een dragende rol spelen op internationaal niveau. Meer bepaald wordt onderzoek gedaan naar de uitbouw van een contextuele theorie voor concepten en hun combinaties, waarvan de toepassing direct relevant is voor conceptonderzoek in de psychologie, voor het onderzoek naar semantische structuren in de artificiële intelligentie, en voor de problemen van 'information retrieval' in de informatica die voortvloeien uit het tekortschieten van de Booleaanse aanpak. Anderzijds worden de situaties overeenstemmend met de zogenaamde 'disjunction paradox' en 'conjunctie fallacy' bestudeerd evenals de toepassingen van de contextuele en emergente modellering hiervan op concrete situaties, onderzoek dat relevant is voor 'decision theory' zoals bestudeerd in de psychologie en de economie, meer bepaald in 'behavioral economics'. Ook wordt gewerkt aan toepassingen in de ecologie, de studie van de 'plankton paradox', en op langere termijn de uitbouw van contextuele Lotka Volterra vergelijkingen, met de bedoeling een algemene contextuele populatiedynamica uit te bouwen.Het tweede hoofthema 'Identiteit, Grens en Verschil' groepeert een viertal onderzoeken die de fundamenten van een wereldbeeld van binnenuit trachten te onthullen én ze tegelijk aan een kritische reflectie te onderwerpen. De studies - het materiaal om wereldbeelden te analyseren - zijn divers, maar combineren elk de praktijk en de theorie: 1. de spanningsrelatie tussen de dynamiek van zin en het totaliserende karakter van een wereldbeeld, getoetst aan burgerschap en de ecologische verhouding mens- natuur; 2. reflectie op de verhouding tussen praktijk en de vorming van politieke wereldbeelden in de verstrengeling van globalisatie en andersglobalisatie; 3. de vorming en clash van wereldbeelden mbt orgaandonatie in relatie tot praktijk in een multiple Indische context; 4. de spanningsverhouding tussen discours en praktijk rond voedsel als multiple betekenisgever (politiek, cultureel, als zinelement...) in de complexe en gelaagde situatie van Sri Lanka. Niet alleen wordt het mogelijk relevante uitspraken te doen over de praktijken, maar vergelijkend onderzoek leidt tot fascinerende vragen en inzichten over de diepe aard van de werkelijkheid zelf, en de manier om met 'werkelijkheid' - wereld - om te gaan.'Kennis, technologie en cultuur', het derde hoofdthema tenslotte, beoogt een wezenlijke bijdrage te leveren aan de normatieve, richtinggevende dimensie van het globale wereldbeeldenproject. Hiertoe wordt getracht om vanuit historische, filosofische en sociaal-politieke benaderingen een integrerend perspectief te ontwikkelen op de co-evolutie van kennis, technologie en cultuur. Het centrale vertrekpunt bestaat er in dat, in coherentie met de twee andere hoofthema, de relatie tussen mens en wereld wordt geconceptualiseerd in termen van co-constitutie en bemiddeling: mens en wereld, subject en object, zijn geen voorgegeven entiteiten maar co-constitueren elkaar voortdurend binnen specifieke handelingspraktijken. Deze wederzijdse constitutierelatie vindt in onze moderne cultuur dikwijls plaats 'via' dingen, via technologische artefacten. Enerzijds 'bemiddelen' artefacten in de manier waarop mensen aanwezig zijn in de wereld door hun handelingen mee vorm te geven; omgekeerd bemiddelen technologieën in de manier waarop de wereld aanwezig is voor de mens, door de menselijke ervaringen en interpretaties van de werkelijkheid mee vorm te geven. Met dit centrale vertrekpunt voor ogen is het de bedoeling om de verbondenheden tussen de natuurlijke en de sociale orde, tussen de wereld van wetenschap en technologie aan de ene kant en die van de maatschappij en politiek aan de andere, aan een nader onderzoek te onderwerpen. De verworven inzichten zullen ook gebruikt worden om de rol van wetenschap en technologie in het nastreven van een duurzame samenleving kritisch te bevragen.

AcroniemFWOWO27
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/15

Flemish discipline codes in use since 2023

 • Biological sciences
 • Mathematical sciences and statistics
 • Pedagogical and educational sciences
 • Psychology and cognitive sciences
 • Other engineering and technology
 • Philosophy, ethics and religious studies
 • Anthropology
 • Sociology

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.