Belangrijke digitale oplossingen: intelligente, veilige en beveiligde verbonden elektrische mobiliteitsoplossingen: op weg naar een Europese Green Deal en naadloze mobiliteit

Projectdetails

!!Description

EcoMobility zal de Europese industrie en steden ondersteunen bij de transitie van geïsoleerde en statische transportmiddelen naar een servicegericht, verbonden mobiliteitsecosysteem door gegevens en diensten te delen met de betrokken belanghebbenden. Het project zal de coöperatieve ontwikkeling, implementatie, exploitatie en levenscyclusbeheer van verbonden adaptieve end-to-end mobiliteitsoplossingen op een duurzame manier mogelijk maken en vereenvoudigen.
EcoMobiliteit zal dat wel doen
• het opzetten van devops-praktijken binnen de supply chain met continue en op maat gemaakte cloudgebaseerde toevoeging en verbetering van mobiliteitsdiensten
• ondersteuning van contractgebaseerde runtime-koppeling van mobiliteitsdiensten binnen edge/cloud-gebaseerde diensten voor de inzet van AI-oplossingen, gekoppeld aan monitoring, analyse en coördinatie van voertuigen, transportinfrastructuur en mensen
• betrouwbaar en verbeterd zicht en perceptie leveren, inclusief HD-kaarten, en lokalisatiesystemen voor veilige, verbonden en geautomatiseerde voertuigen
• het leveren van op maat gemaakte en verbeterde fail-operationele ADAS-systemen die de technologische capaciteiten van heterogene voertuigen weerspiegelen en kwetsbare weggebruikers beschermen
• zorgen voor energiebewuste besturing en planning van elektrische voertuigen, inclusief slimme batterijbeheersystemen (BMS) en coördinatie met andere transportmiddelen
• bijdragen aan een grotere publieke acceptatie van geëlektrificeerde autonome voertuigen en de kloof tussen technologische vooruitgang en wettelijke en regelgevende kaders overbruggen.
De demonstranten binnen EcoMobility zullen de bevindingen en mogelijkheden van het project voor het end-to-end duurzame mobiliteitsecosysteem demonstreren met impact op verbeterd vertrouwen, veiligheid, beveiliging, efficiëntie en ecologie van mobiliteitsoplossingen tot een niveau dat geschikt is voor implementatie op de massamarkt. Opkomende innovaties zullen de expertise van wereldberoemde industriële en onderzoekspartners binnen de mobiliteitswaardeketen benutten, waardoor Europa een concurrentievoordeel krijgt in een groeiende markt met een directe bijdrage aan de Europese doelstelling van nul verkeersdoden in 2050

Project result

EcoMobility will support European industry and cities in transitioning from isolated and static transportation means towards a service- centric, connected mobility ecosystem by sharing data and services across involved stakeholders. The project will enable and simplify cooperative development, deployment, operation and life cycle management of connected adaptive end-to-end mobility solutions in a sustainable manner.
EcoMobility will
• establish devops practices within the supply chain with continuous and customized cloud-based addition and improvement of mobility services
• support contract-based runtime coupling of mobility services within edge/cloud-based service for deployment of AI solutions, coupled with monitoring, analysis and coordination of vehicles, transportation infrastructures and people
• deliver reliable & enhanced vision, perception, including HD maps, and localization systems for safe, connected, and automated vehicles
• deliver customized and improved fail-operational ADAS systems reflecting technology capabilities of heterogeneous vehicles and protecting vulnerable road users
• provide energy-aware control and scheduling of electric vehicles including smart Battery Management Systems (BMS) and coordination with other transportation means
• contribute to increased public acceptance of electrified autonomous vehicles and bridge gaps between technological advancements and legal and regulatory frameworks.
The demonstrators within EcoMobility will showcase the project’s findings and capabilities for the end-to-end sustainable mobility ecosystem with impact on improved trust, safety, security, efficiency and ecology of mobility solutions to a level appropriate for mass- market deployment. Emerging innovations will leverage the expertise of world-renowned industrial and research partners within the mobility value chain, giving Europe a competitive edge in a growing market with direct contributions to the European goal of zero road fatalities by 2050
Korte titelEcoMobility
AcroniemBRGPROV19
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/03/2328/02/26

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Operational traffic control and traffic management

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.