Arbeid, huishoudens en levencyclus. Vrouwen in de Brusselse kledingnijverheid en de Gentse textielindustrie tijdens de eerste helft van de negentiende eeuw

Projectdetails

!!Description

Aan het belang van vrouwengeschiedenis in het algemeen en vrouwenarbeid in het bijzonder voor ons begrip van de zogenoemde Industriële Revolutie, werd de voorbije jaren reeds heel wat aandacht besteed. Toch blijven lacune's bestan. In dit doctoraat worden drie onlosmakelijk met elkaar verbonden aspecten - arbeid, huishoudens en de levenscyclus - bestudeerd en vergeleken voor twee beroepsgroepen (kledingwerksters te Brussel, katoenarbeiders te Gent) in verschilende regionale en industriële constellaties. De betekenis en de praktijk van het kostwinnersmodel zal gedefferentieerd worden naargelang tijd, plaats en familiale structuur. De problematiek van de arbeidsmarktparticipatie van gehuwde vrouwen dient in dit verband de nodige aandacht te krijgen. Meer algemeen is het onderzoek naar de interactie tussen arbeidsmarktparticipatie en levenscyclus va curciaal belang: jonge meisjes, alleenstaande vrouwen met jonge kinderen of oude vrouwen vertonen specifieke patronen al naargelang het gaat om fabrieken ofambachtelijke sectoren. Verder wil dit onderzoek een pleidooi zijn voor de symbiose tussen de geschiedenis van de arbeid en het huishouen. Meer concreet zullen inwoning, complexe huishoudens of arbeidscoöperatie binnen het gezin geanalyseerd worden. Heel de problematiek raakt tenslotte aan de in de literatuur algemeen aangenomen dichotomie tussen publiek en privaat, die moeilijk kan gehandhaafd blijven.
AcroniemOZR397
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0031/12/01

Flemish discipline codes

  • History and archaeology
  • Economics and business