Leo Strauss en de crisis van de liberale democratie.

Projectdetails

!!Description

Het onderzoek dat inmiddels is afgerond en is verdedigd als proefschrift, heeft uitgewezen dat de vroegere teksten inderdaad een funderende en cruciale rol spelen in de ontwikkeling van het staussiaanse denken, en dat ze in die hoedanigheid bijdragen tot een beter begrip van zijn gehele oeuvre. de belangrijkste resultaten zullen hieronder worden samengevat aan de hand van de vier hoofddelen van het proefschrift. 1) In het eerste deel wordt het verband geëxpliciteerd tussen de twee bepalingen die Strauss zelf heeft gegeven van de kern van zijn denken: enerzijds het 'theologisch-politieke probleem" en anderzijds het 'joodse vraagstuk' Strauss eerste publicaties getuigen van en sterke persoonlijke betrokkenheid bij de problemen waarmee het jodendom in de moderniteit is geconfronteerd: de desintegratie vn de gesloten wereld van de orthodoxie, de moeizame integratie inde geseculariseerde wereld en de hachelijke zoektocht naar een joodse identiteit buiten de orthodoxie. Deze betrokkenheid voert Strauss terug naar wat hij als de oorsprong van dit probleem beschouwt: Spinoza's Tractatus theologico-politicus, dat aan d basis ligt van de religiekritiek en de bijbelwetenschap maar teens een filosofische legitimering heeft verschaft aan de assimilatie en aan het zionisme. 2) Het tweede deel is gewijd aan Stauss Spinoza-interpretatie. De analyse ervan leidt tot twee centrale bevindingen. om te beginnen blijkt dat Strauss het uitgangspunt van zijn lectuur ontwikkelt in een vruchtbare discussie met de neokantiaan Hermann Cohen. deze laatste brak met de joodse verering van Spinoza en bekritiseerde hem opnieuw als een verrader van het jodendom. Strauss weet deze kritiek te ontzenuwen, maar leert terzelfdetijd van Cohen het belang onderkennen van het specifieke ethische motief dat aan de Tractatus ten grondslag ligt: de onthoofding van de filosofie ten opzichte van de theologie. Dit brengt hem ertoe de religiekritiek te onderzoeken als de mogelijkheidsvoorwaarde voor de bijbelwetenschap, en daarbij de vraag te stellen of zij haar doel de openbaringsreligie daadwerkelijk
AcroniemFWOTM223
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/9430/09/98

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Philosophy, ethics and religious studies