Onderzoek naar de gevolgen van vernieuwingen in de vijetijd op het functioneren en het takenpakket van de gemeentelijke aanbodverstrekkers van vrijetijd

Projectdetails

!!Description

De beleidspraktijken van de lokale overheden inzake vrijetijd (sport, recreatie, cultuur, sociaal-culturele activiteiten) verschillen in meerdere opzichten van gemeente tot gemeente. Daarenboven laten een aantal economische, sociale, demografische en politieke ontwikkelingen hun invloed op het vrijetijdsgebeuren nu reeds gelden, niet alleen in België maar in een bredere Europese context. Tegen een achtergrond van steeds verdergaande commercialisering van het vrijetijdsaanbod, toenemende of stagnerende werkloosheid, vergrijzing van de bevolking en een tendens tot decentralisering van politieke bevoegdheden naar het lokale niveau toe, dringt een bezinning over de taakstelling en het functioneren van de plaatselijke aanbodversterkers van vrijetijd zich op.Dit onderzoeksvoorstel wil een terreinverkenning doen naar de mogelijke nieuwe rol(len) van de lokale overheden op het vlak van de vrijetijd, in aansluiting op het OZR-project 1973230480 'Onderzoek naar de gevolgen van sportieve vernieuwingsactiviteiten op het functioneren en het takenpakket van gemeentelijke sportdiensten'. Via de Delphi-methode zullen alle betrokkenen of belanghebbende partijen -beleidsmensen, belangengroepen en gebruikers- bevraagd worden. Op basis van hun antwoorden kunnen een aantal mogelijke toekomstscenario's geconstrueerd worden die relevant zijn als beleidsvoorbereiding. Aansluitende hierbij zal rond het plaatselijk vrijetijdsbeleid een case-studie uitgevoerd worden in een Vlaamse gemeente.
AcroniemOZR116
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/9731/12/01

Flemish discipline codes

  • Economics and business