OZR opvangmandaat tbv Anthony Manu - Naar een model voor negentiende-eeuwse humor in lyrische teksten: Een conceptuele studie en een analyse van acht negentiende-eeuwse lyrische werken

Projectdetails

!!Description

Terwijl al vele satirische en romantisch ironische werken van de negentiende-eeuwse literatuur bestudeerd werden, werd ‘zuiver humoristische’ lyriek, niet-serieuze lyriek die vooral amuseert of emoties uitdrukt zonder een onderliggende filosofie, nog weinig onderzocht. Dit project wil een model creëren voor die humor. Het corpus telt acht werken uit vier negentiende-eeuwse Europese taalgebieden. Negentiende-eeuwse humor verraadt een groeiende aandacht voor subjectiviteit en toont de psychologie van de auteur
als een speels romantisch genie, slimme observator of snaakse sympathieke figuur. De dominante tekstuele humormodellen (b.v. de General Theory of Verbal Humour) streven naar objectievere wetenschappelijkheid maar houden weinig rekening met taalcreativiteit die de formulering van grappen te boven gaat. Ze zijn dus ongeschikt voor poëtische analyses. Mijn model zal ideeën uit dominante humormodellen combineren met ideeën uit de cognitieve literatuurtheorie. Bestaande kritiek op het structuralisme zal ten eerste leiden tot een discussie over beperkingen van een naar objectiviteit strevend model wanneer het om de fundamentele subjectiviteit van humor gaat. Ten tweede zal het model de evolutie van de humortheorie richting de objectiviteit van cognitieleer verzoenen met de letterkundige behoefte niet-alledaagse talige
creativiteit te duiden. Het voorgestelde onderzoek kan nieuwe inzichten brengen over kenmerken van poëtische humor, vooral in negentiende-eeuwse lyrische teksten.
Korte titelOZR opvangmdaat
AcroniemOZR3471
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/11/1931/10/20

Keywords

  • literatuur
  • humor

Flemish discipline codes

  • Literatures in Dutch
  • Literatures in French