SBO project: TESTEREP: De evolutie van het Vlaamse kustlandschap (5000 BPnu) - Testerep gereconstrueerd voor beleidsmakers en het brede publiek

Projectdetails

!!Description

Een duurzame relatie uitbouwen met de Noordzee in een tijdperk van
snelle klimaatverandering vormt vandaag en in de toekomst een grote
uitdaging voor Vlaanderen. Relatieve zeespiegelstijging bedreigt niet
enkel nu de kustvlakte en haar bewoners maar is al altijd een
risicofactor geweest. De wisselwerking tussen de vroegere
milieuomstandigheden en geomorfologie van de kustzone en de
strategieën die de mens ontwikkelde om er te leven (vb. bedijking), zijn
bepalend geweest voor de grootschalige kustdynamieken (o.a.
verlanding van de getijdengeulen en landverlies door zware erosie) die
hebben geleid tot de huidige precaire situatie. Het verleden kan dus een
belangrijke leermeester zijn voor toekomstige maatregelen om tot een
duurzame kustlijn te komen.
Het voormalige schiereiland Testerep dat ooit voor de kust lag vormt de
ideale case study om dergelijke lessen te trekken. Het zuidelijke deel is
nu omgevormd tot polders en strand, terwijl het noordelijk deel, met
inbegrip van het middeleeuwse Oostende, door de zee werd
verzwolgen. Om de evolutie en uiteindelijke ondergang van Testerep
voor de voorbije 5000 jaar te bestuderen zal bestaande data rond oude
natuurlijke (vb. geulen) en menselijke (vb. dijken) landschapselementen
aangevuld worden met nieuwe land- en zeedata uit LiDAR, seismische,
magnetische en EMI surveys, boringen, opgravingen en staalnames voor
pollen, 14C en OSL. Alle data zal geïntegreerd en geanalyseerd worden
in een GIS en m.b.v. morfologische en hydrodynamische modellen, met
als finale output paleogeografische kaarten, geavanceerde 3D
reconstructies en interactieve 3D simulaties. De nieuwe,
multidisciplinaire kennis en krachtige visualisaties van de evolutie van
het kustlandschap en de relatieve impact van de mens in dit proces
zullen ingezet worden om het brede publiek te sensibiliseren rond
kustdynamiek en kwetsbaarheid, om toerisme te stimuleren,
erfgoedbeheer te ondersteunen en inzichten te leveren voor duurzaam
kustmanagement in de toekomst.
AcroniemFWOSBO41
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/10/2130/09/25

Flemish discipline codes

  • Virtual reality and related simulation