Transmuraal overleg ter preventie van medicatie gerelateerde problemen bij ontslag naar de thuissituatie van geriatrische patiënten met chronische pathologie/therapie.

Projectdetails

!!Description

Om gezondheidsuitgaven te drukken werden de jongste jaren diverse beleidsmaatregelen genomen. De gevolgen hiervan op enerzijds de communicatie tussen het ziekenhuis en de eerstelijn en anderzijds op de incidentie van DRP's (Drug Related Problems) en de continuïteit van de zorgverlening zijn onduidelijk.

Het streefdoel van de onderzoeksgroep is te komen tot beter inzicht in de barrières en de mogelijkheden om transmurale zorg vorm te geven en evidence te verzamelen; dit om het aantal DRP's in de overgang van ziekenhuis naar eerstelijn te reduceren. Aangezien DRP's zich vaak voordoen bij geriatrische patiënten wordt voorgesteld het onderzoek op te starten in samenwerking met de dienst Geriatrie van het UZ Brussel.

Volgende onderzoeksonderdelen komen in een eerste onderzoeksfase aan bod:

1. In hoeverre is transmurale farmaceutische zorg tot nog toe geïntegreerd binnen het ontslagprocédé van het UZ Brussel. Welke organisatie- en communicatiemodellen worden gehanteerd?

2. Wat zijn de knelpunten, zowel wat betreft de ziekenhuisgerelateerde aspecten als de problemen die er rijzen binnen de eerste lijnszorg?

3. Wat komt er naar voor uit de patiëntendossiers wat betreft de heropname in het ziekenhuis n.a.v. DRP's? Wat is de incidentie van heropname agv DRPs? Welke DRPs zijn er vooral voor verantwoordelijk?

4. Een prospectieve pilootstudie bij een gelimiteerd aantal patiënten moet ons in staat stellen een verder onderzoeksprotocol voor een gerandomiseerde interventiestudie met het oog op de reducte van DRPs uit te werken.

AcroniemOZR1609
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0831/12/09

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Pharmaceutical sciences
  • Basic sciences

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.