Stedelijke elites in een 16de eeuwse handelsmetropool. De politieke en economische elites te Antwerpen: aspiraties, interacties en sociale mobiliteit

  • Soly, Hugo (Administrative Promotor)
  • Wouters, Koen, (Medewerker)

Projectdetails

!!Description

Inzicht verwerven in de aspiraties en de daaruit voortvloeiende gedragspatronen van stedelijke elites tijdens de transitie van de late Middeleeuwen naar de vroegmoderne periode is de doelstelling van dit onderzoeksproject. De relaties tussen politiek en economie, meer bepaald de interacties tussen politieke en economische actoren, zullen daarbij het centrale thema vormen. Concreet wordt gefocust op de stedelijke elites in het zestiende-eeuwse Antwerpen, tijdens deze periode het belangrijkste commerciële centrum van West-Europa. Deze keuze is vooral ingegeven door de constatering dat er zich in de ‘Gouden Eeuw’ van de metropool twee duidelijk gescheiden elites manifesteerden: een politieke en een economische. Een prosopografische analyse van beide elites in de periode 1477-1577 vormt de basis van het onderzoek. Om de interne veranderingen aan de top van de stedelijke hiërarchie in deze periode te belichten, zal de nadruk liggen op welstand, macht en prestige. Hoe stonden deze drie elementen in verhouding tot elkaar? Was er sprake van een evolutie, en zo ja, in welke mate hing deze dan samen met de structurele transformaties binnen de Antwerpse samenleving? Om deze veranderingen op het spoor te komen, moeten we oog hebben voor de sociale mobiliteit. Daarom zullen we nagaan in welke mate individuen verdwenen uit, standhielden in of toetraden tot de stedelijke elites. Deze opdeling laat ons toe succesvolle en minder geslaagde strategieën van elkaar te onderscheiden. Het uiteindelijke doel van dit project is om op basis van de gevolgde strategieën de achterliggende aspiraties binnen de Antwerpse elites bloot te leggen.
AcroniemOZR795
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0331/12/06

Flemish discipline codes

  • Languages and literary studies
  • History and archaeology
  • Philosophy, ethics and religious studies