De administratieve macht van (cr)immigratieambtenaren: Een onderzoek naar discretionaire besluitvorming bij de uitvoering van (cr)immigratiewetten

Projectdetails

!!Description

Processen van ‘crimmigratie’ – de convergentie van criminaliteits- en
migratiecontrole – trokken het afgelopen decennium academische
aandacht. Het toenemende gebruik van strafrechtelijke instrumenten
voor doeleinden van migratiecontrole heeft ingrijpende
consequenties voor de betrokkenen. Empirisch onderzoek naar
crimmigratiepraktijken werd reeds gevoerd in gevangenissen,
rechtbanken, vreemdelingendetentiecentra, etc. Deze studies laten
zien dat het nationale en Europese (cr)immigratiebeleid wordt
gekenmerkt door uitsluitingsmechanismen. Opvallend is echter dat
de praktijken van administratieve beslissers/migratieambtenaren die
dit beleid implementeren weinig of niet bestudeerd zijn.
Migratieambtenaren zijn ‘street-level bureaucrats’ met uitgebreide
discretionaire bevoegdheden. Inzicht in hun beslissingsprocessen is
noodzakelijk om te begrijpen hoe formele doelstellingen vertaald
worden in concrete (crimmigratie)praktijken en of/waarom er daarbij
een ‘implementatiekloof’ ontstaat.
In dit onderzoek staan de beslissingsprocessen van Belgische
migratieambtenaren centraal. Zij beslissen over
(vreemdelingen)detentie, uitzetting, inreisverboden en het intrekken
van verblijfsrecht. Deze beslissingspraktijken worden gerelateerd aan
nationale en Europese beleidsontwikkelingen en de hieraan ten
grondslag liggende doelstellingen. Etnografisch onderzoek zal
worden uitgevoerd op de Dienst Vreemdelingenzaken, waarbij
observaties, interviews en dossieranalyses getrianguleerd worden.
AcroniemFWOAL989
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2131/12/24

Keywords

  • crimmigratie
  • besluitvorming
  • immigratieambtenaren

Flemish discipline codes

  • Punishment and criminal justice