De grenzen van de fiscale onderzoeksmachten inzake inkomstenbelastingen.

  • Maus, Michel (Medewerker)
  • Spruyt, Andre, (Administrative Promotor)

Projectdetails

!!Description

Dit onderzoek heeft tot doel na te gaan welke de grenzen zijn van de fiscale onderzoeksmachten inzake de inkomstenbelastingen.

Er zal zowel in het interne recht als in het internationale recht worden nagegaan welke onderzoekshandelingen de fiscus kan stellen, verweermiddelen de belastingsplichtige kan inroepen en welke de fundamentele rechten zijn die hem worden toegekend. Dit onderzoek zal zich dan ook hoofdzakelijk toespitsen op de rechtspositie van de belastingsplichtige die wordt geconfronteerd met een fiscaal controleonderzoek. Hierbij zullen de verschillende interferenties tussen de belastingadministratie, de belastingplichtige en derden uitvoerig aan bod komen. Aldus is het de bedoeling van deze studie om ter zake geldende nationale en internationlae bepalingen grondig door te lichten. Hierbij zal uiteraard niet alleen beschrijvend worden te werk gegaan. d aandacht zal voornamelijk worden besteed aan de heersende discussiepunten in de rechtspraak en de rechtsleer. Ook zal worden getracht de leemten in het systeem bloot te leggen en waar nodig zullen overwegingen de lege feranda naar voor worden gebracht. Vanzelfsprekend zal in dit verband rechtsvergelijkend onderzoek onontbeerlijk zijn.
AcroniemOZR405
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum7/08/9931/12/04

Flemish discipline codes

  • Law and legal studies