Uitwerken van een methodologie voor de opmaak van laagwaterstrategieën voor de bevaarbare waterlopen in Vlaanderen.

Projectdetails

!!Description

De hoofddoelstelling van dit project is om te onderzoeken hoe de waterstanden in rivieren beïnvloed worden door het grondwater. Dit is van belang in geval van langdurige droogte voor de bevaarbaarheid van de waterlopen, de oeverzones, en de kwelgebieden. Voor het verwezenlijken van de hoofddoelstelling is het noodzakelijk een methodologie te ontwikkelen om de interactie tussen grondwater en oppervlakte water te onderzoeken en te beschrijven. Het onderzoek bestaat uit een aantal deelopdrachten:
*opvolgen van rivierpeilen en grondwaterstanden nabij de Grote Nete en Dender. Adviseren bij het plaatsen van bijkomende peilbuizen in deze rivierbekkens. analyseren van de bekomen gegevens.
*Literatuuronderzoek naar gelijkaardige studies. Verzamelen van literatuur over de technische aspecten van de grondwater-oppervlaktewater relatie en informatie betreffende verdroging en de invloed van waterbeheer op waterschaarste.
* Inventarisatie van de waterbalans op de Leie en de Bovenschelde. Literatuuronderzoek en het verzamelen van gegevens over het bekken van de Leie en de Bovenschelde en van de bekkenbeheersplannan (BBP).
*Projectgebonden taken: Opvolgen van vergaderingen met de BBP'ers en bekkencomités. Uitwerken van een methodologie voor de opmaak van laagwaterstrategieën voor de bevaarbare waterlopen in Vlaanderen. Onderzoek van knelpunten.
AcroniemOZR1670
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0831/12/08

Flemish discipline codes

  • Other engineering and technology