Van stenen naar virtuele hogescholen? Ontwikkeling en validering van een multiniveau model ter verklaring van adoptie van online leerplatforms in een educatieve context.

Projectdetails

!!Description

Een van de belangrijkste vraagstukken in de sociale wetenschappen betreft de innovatie, diffusie
en adoptie van nieuwe mediatechnologie. Met de opkomst van het internet en e-learning werd het
onderzoek omtrent computerondersteund leren en onderwijzen nieuw leven ingeblazen, doch
fundamenteel verklarende en multimethodische modellen in verband met het tertiair onderwijs
werden zelden in de literatuur beschreven. Belangrijke theoretische en methodologische lacunes
treft men o.a. aan in de studies over de effecten van contextuele factoren in relatie tot individuele
determinanten van internetacceptatie en -gebruik. Voorliggend onderzoek betracht adoptie van
online leerplatforms te verklaren aan de hand van een complexe benadering die verschillende
actieniveaus en diverse factoren integreert, zowel persoonsgebonden als organisatiekenmerkend.
Deze studie is uniek door haar holistisch karakter, i.e. het interdisciplinair socio-technisch
theoretisch raamwerk, de methodetriangulatie en het toepassen van hierarchische multivariate
analysetechnieken. Op basis van multiniveau analyse van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens
verzameld bij een aselecte steekproef van beleidsmakers, studenten en docenten binnen diverse
opleidingen aan Vlaamse hogescholen, beogen de projectaanvragers, in interuniversitaire
samenwerking, het opstellen van een algemeen predictief verklaringsmodel, het optimaliseren van concepten en verfijnen van meetinstrumenten. Als zodanig betracht het onderzoeksopzet aansluiting te vinden bij wetenschappelijke discussies over de implementatie van online ICTs, c.q. leerplatforms, in een educatieve context.
AcroniemOZR1777
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/0830/09/09

Flemish discipline codes

  • Media and communications