Klimatologische en maatschappelijke veranderingen in centraal Italië (eerste t/m zesde eeuw n.Chr.) nader bekeken

Projectdetails

!!Description

“Het Romeinse Rijk ging ten onder aan de laat-antieke Kleine IJstijd.”
Dit idee is inmiddels gangbaar buiten de historische wetenschappen
en onder het bredere publiek. Vele archeologen en historici wijzen
het echter als ecologisch determinisme af en zijn van mening dat de
these niet stoelt op een empirische analyse van de mogelijke
effecten van klimaatverandering op landbouw of samenleving. ‘Grand
narratives’ vereisen een solide fundament in empirisch onderzoek en
dit project beoogt die te bieden door te focussen op centraal Italië
over een periode van 6 eeuwen. Een benadering die zich beperkt tot
klimaatverandering zou echter tot een vertekend resultaat leiden. Dit
project integreert recente paleoklimatologische data met andere
maatschappelijke en ecologische factoren. Door het modelleren van
nederzettingsdynamieken, connectiviteit en rurale exploitatie kunnen
hypothesen m.b.t. de impact van ecologische (klimatologische) en
maatschappelijke processen getoetst worden aan de empirische
data. Dit empirisch onderzoek werpt dus licht op de impact van zowel
klimatologische als maatschappelijke factoren (en hun onderlinge
samenhang) door de data m.b.t. nederzettingsdynamieken en rurale
exploitatie uit verschillende gezichtspunten te analyseren. Indien
veranderingen in temperatuur en neerslag de geobserveerde trends
beter verklaren dan maatschappelijke factoren, zal dit blijken uit de
empirische analyse.
AcroniemFWOAL992
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2131/12/24

Keywords

  • Verleden klimaat en samenleving
  • Economische en demografische geschiedenis Economische en demografische geschiedenis Economic and Demographic History
  • Verval en ondergang van het Romeinse rijk Verval en ondergang van het Romeinse rijk Decline and Fall of the Roman Empire Verval en val van het Romeinse Rijk Decline and Fall of the Roman Empire

Flemish discipline codes

  • Ancient history
  • Archaeology of Europe, the Mediterranean and the Levant
  • Economic archaeology
  • Landscape archaeology
  • Settlement archaeology