γ Circinus: a young visual binary with pre-main-sequence component(s)?

Onderzoeksoutput: Article

Samenvatting

An analysis of the evolutionary stage of the bright, close visual pair Gamma Cir is given. From the observed spectral types and apparent visual magnitudes of the components and the comparison with stellar evolutionary computations we deduce that the members of this system, discovered in 1835, cannot both be evolving rightward in the Hertzprung-Russell diagram: at least the F8 component is a pre-main sequence object. On the other hand, a re-analysis of all available astrometric data shows that the observations can be fitted either by rectilinear or elliptical motion. Very accurate data collected during several more years would be needed to distinguish between both. However, should the binary nature be confirmed in the future, then - according to considerations based on stellar evolution - Gamma Cir appears to be a pre-main sequence binary system.
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)139-144
Aantal pagina's6
TijdschriftAstronomy & Astrophysics
Volume296
StatusPublished - apr 1995

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'γ Circinus: a young visual binary with pre-main-sequence component(s)?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit