A water tower to introduce electronic engineering and computer science

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)192-201
Aantal pagina's10
TijdschriftMeasurement
Volume40
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1 feb 2007

Citeer dit