Batch analysis of microplastics in water using multi-angle static light scattering and chemometric methods

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

1 Citaat (Scopus)
12 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Batch analysis of microplastics in water using multi-angle static light scattering and chemometric methods'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science

Chemistry