Bepaling van de competenties van een sportfunctionaris op een sportdienst.

Katelijne Verbeiren, Evert Zinzen, Ariane Caplin, Sofie Blondeel, Dirk Declercq, Paul Eliaerts

Onderzoeksoutput: Commissioned report

Samenvatting

Sportfunctionaris is een beroepsfunctie binnen een Vlaamse sportdienst. De VTS organiseert een beroepsgerichte opleiding tot sportfunctionaris. Met het oog op het herbekijken en verbeteren van de inhoud van deze opleiding en het formuleren van de beroepscompetenties van een sportfunctionaris, ontstond het idee om de competentiekaart van een sportfunctionaris op te stellen. Het onderzoek en de rapportering zijn analoog aan de competentieonderzoeken van Ariane Caplin naar de competenties van trainers A en B in verschillende sporten die lopen aan de VUB in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap.
De competentiekaart kan gebruikt worden bij het hervormen van de opleiding binnen de VTS en is tegelijk een handige tool voor de gemeenten bij het aanwerven van personeel op de sportdienst.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de liaisons Sofie Blondeel (Ugent) en Katelijne Verbeiren (VUB) in samenwerking en overleg met Ariane Caplin (VUB) als expert in het voeren van competentieonderzoek en David Nassen (ISB vzw) en Paul Eliaerts (VTS) als domeinspecifieke experts.

Doelstellingen van dit project
Via een herhaalde Delphi-onderzoeksmethode (= bevraging van een ruime waaier experts) zal er gestreefd worden naar een consensus inzake de competenties waarover een sportfunctionaris zou moeten beschikken, rekening houdend met de functievereisten van een sportfunctionaris binnen een sportdienst.
Via deze consensus kunnen er dan competenties worden opgesteld, die aan de drie verschillende domeinen van een sportdienst (sportbeleid, beheer van sportinfrastructuur en sportpromotie) kunnen gekoppeld worden. Er dient dus gezocht te worden naar een kader waar in eerste instantie sportfunctionarissen aan voldoen, zodat de huidige generatie sportfunctionarissen op een objectieve manier kunnen geëvalueerd worden en de VTS-opleiding sportfunctionarissen aflevert die voldoen aan de opgestelde competenties.

Dit project is geslaagd als:
- de verschillende sportfunctionarissen die deel uitmaken van de expertengroep een consensus bereiken wat betreft de vooropgestelde competenties;
- de resultaten van dit onderzoek als tool gebruikt kunnen worden voor het evalueren en aanwerven van sportfunctionarissen; en
- de opleiding tot sportfunctionaris kan worden aangepast om aan de gevonden competenties te voldoen.

De keuze voor de Delphi-methode is gebaseerd op het belangrijk voordeel van deze methode dat men, vertrekkende van verschillende meningen en visies, kan komen tot een consensus. Bovendien is de informatie die men in de loop van de Delphi-oefening verkrijgt van de experten over het algemeen overvloedig en rijk aan inhoud. Doordat de informatie volledig vergaard wordt, zonder afstand te doen van enige uitspraken, en terugekoppeld wordt naar alle experten, kunnen nieuwe perspectieven en hypothesen naar boven komen, waar dan weer verder mee kan gewerkt worden.
Cruciaal is hierbij dat de experten zich betrokken blijven voelen en dat de gevonden consensus (competenties) ook werkelijk gebruikt wordt in de toekomst.
Het onderzoek bestaat uit vier rondes.
Tijdens de eerste ronde werden alle experten persoonlijk bevraagd ahv diepte-interview (zie I.3.1). Na afloop werden alle interviews uitgeschreven en werd de vergaarde informatie in drie grote blokken verdeeld: kennis, vaardigheden en attitudes, die later samen de competenties zouden vormen.
In de tweede ronde duidden de experten aan welke items, opgedeeld in kennis, vaardigheden en attitudes, al dan niet belangrijk zijn in de functie van sportfunctionaris.
In de derde ronde werd een consensusvergadering belegd, waar een situeringskader werd opgemaakt en de resultaten van de tweede ronde werden getoond. Vervolgens werden de uiteenlopende scores besproken, tot er een consensus werd bereikt.
De vierde ronde bestond uit het uitschrijven van deze consensus op basis van COMET (toolkit). Het geschreven resultaat werd daarna een laatste keer ter goedkeuring voorgelegd aan de experten.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijUnknown
StatusPublished - 1 mei 2011

Keywords

  • competenties
  • sportfunctionaris
  • delphi-onderzoek

Citeer dit