Bepaling van de competenties van trainers A en B snowboard

Evert Zinzen, Ariane Caplin, Jeroen Sondervorst

Onderzoeksoutput: Commissioned reportResearch

Samenvatting

Inleiding
Het Europese kwalificatieraamwerk (EQF) is de basis voor veel landen van de wereld tot het opzetten van een Nationaal raamwerk. Het bestaat uit competenties van alle jobs, ingedeeld in genummerde niveaus (OESO, 2005). Deze studie heeft tot doel de competenties van snowboardtrainers te bepalen en een kader op te stellen waarin de trainers werken, om van daaruit de kwaliteit van de trainers en de trainerscursussen te verbeteren. Zodra de trainersopleidingen volledig voldoen aan de EQF-normen, kunnen trainers internationaal worden erkend (Scatoli, 2009).

Methode
De Delphi-methode werd gebruikt om ervoor te zorgen dat alle standpunten, opinies en visies werden opgenomen en dat er een consensus werd bereikt (Linstone, H., Turoff, M., 2002) op het einde van het onderzoek. Experts werden persoonlijk geïnterviewd en herhaald bevraagd, om informatie te bekomen betreffende de specifieke kerntaken en de bijbehorende kennis, vaardigheden en attitudes. Na twee persoonlijke contacten (diepte-interview en een situeringsronde), bediscussieerden de experts tijdens een derde ronde de uiteenlopende visies tot er een consensus was bereikt en in de laatste ronde werden de competenties opgesteld (op basis van COMET, 2003) en goedgekeurd door de experts.

Resultaten
Een strikt kader werd opgesteld van het niveau waarmee de trainer werkt versus de doelgroep waar de trainer voor opgeleid is. De snowboardtrainer EQF 5 heeft vier kerntaken (contexten), namelijk zelfstandig training geven aan beloftevolle jongeren, begeleiden van beloftevolle jongeren, talentdetectie en informatie vergaren. Deze trainer heeft 7 competenties die anders worden ingevuld naargelang de context, namelijk communiceren, evoluties opvolgen, individuele feedback geven, pedagogisch en didactisch handelen, plannen, samenwerken in team en outdoorspecifieke handelingen. De snowboardtrainer EQF 6 heeft ook vier kerntaken (contexten), namelijk zelfstandig competitieve training geven aan talenten en topatleten, begeleiden van talenten en topatleten, coachen en informatie vergaren. Er zijn acht competenties die binnen elke context anders worden ingevuld, namelijk: communiceren,evoluties opvolgen, feedback geven, individualiseren, pedagogisch en didactisch handelen, plannen en samenwerken in team en outdoorspecifieke handelingen.

Discussie en conclusie
De resultaten zijn samengevat in competentiekaarten en afgestemd op het Europese raamwerk. Om internationale vergelijkingen mogelijk te maken is het noodzakelijk dat andere landen hun opleidingsprogramma's laten opnemen in het EQF.

Referenties
Comet, the competency modelling toolkit, Open Universiteit Nederland, Onderwijstechnologisch Expertisecentrum, 2003, http://www.open.ou.nl/ast/comet_eindversie /index.htm.
Dalkey, N.C. (1969). The Delphi Method: an experimental study of group opinion. Prepared for US Air Force Project Rand. The Rand Corporation, Santa Monica, California.79 p.
OESO (OECD), The definition and selection of key competencies, 27th of may 2005, http://www.oecd.org/edu/statistics/deseco.
Scatoli, C., The European qualifications framework for lifelong learning, presentation on the international seminar: National Qualifications Frameworks in an international perspective, Brussels (November 2009).
Originele taal-2Dutch
UitgeverijVUB BETR - Vlaamse Gemeenschap
UitgaveBepaling van de competenties van trainers A en B snowboard
StatusPublished - dec 2009

Keywords

  • trainers

Citeer dit