Bewegen in tijden van lockdown: Impact van de covid-19-pandemie op fysieke activiteit en sportgedrag bij volwassenen

Onderzoeksoutput: Article

7 Downloads (Pure)

Samenvatting

Overal ter wereld implemente(e)r(d)en landen lockdowns om de COVID-19 pandemie te bestrijden. Terwijl deze lockdowns de vrije bewegingsruimte van mensen sterk inperken wijzen experten er tegelijkertijd op dat mensen op een veilige manier fysiek actief moeten blijven om andere gezondheidsproblemen te voorkomen. Op basis van een online bevraging analyseerde dit onderzoek het beweeg- en sportgedrag van volwassen Belgen tijdens de eerste COVID-19 lockdown in België in maart en april 2020. Ordinale logistische regressie analyses van 13515 geldige en populatie-gewogen antwoorden geven een algemene toename in beweeg- en zitgedrag aan. Met uitzondering van zij die ouder dan 55 jaar waren gaven respondenten die voor de pandemie niet veel bewogen aan tijdens de lockdown meer te bewegen en te sporten. In de categorie van respondenten die voor de pandemie reeds frequent bewogen, gaven mensen die ouder waren dan 55 jaar, zij die geen hogere studies hadden gedaan, zij die gewoon waren te bewegen met vrienden en/of in een sportclub, en zij geen gebruik maakten van online tools om te bewegen te kennen minder te bewegen tijdens de lockdown. Minder tijd hebben, meer zitten, de gebruikelijke manier van bewegen en het competitie-element van sport missen waren de voornaamste redenen voor een reductie in beweeggedrag. Gelet op de gezondheidsrisico’s van fysieke inactiviteit doet men er beleidshalve goed aan te bekijken hoe iedereen gestimuleerd kan worden om tijdens een pandemie-gerelateerde lockdown op een veilige manier voldoende fysiek actief te blijven.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)25-29
Aantal pagina's5
TijdschriftOrtho-Rheumato
Volume19
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2021

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bewegen in tijden van lockdown: Impact van de covid-19-pandemie op fysieke activiteit en sportgedrag bij volwassenen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit