Budżet partycypacyjny — krótka instrukcja obsługi

Onderzoeksoutput: Book

Samenvatting

Gdy w 2011 roku w Sopocie doprowadzono do realizacji pierwszego w Polsce bud?etu partycypacyjnego, ma?o kto si? spodziewa?, ?e ten odosobniony eksperyment wkrótce zyska status jednej z najpopularniejszych w naszym kraju inicjatyw maj?cych na celu w??czanie mieszka?ców w proces zarz?dzania miastami.

Moda na bud?et partycypacyjny zaskoczy?a samorz?dowców, aktywistów i naukowców. W rezultacie, cho? co kilka tygodni mo?na przeczyta? o kolejnym mie?cie zainteresowanym bud?etem partycypacyjnym, jak dot?d ukaza?o si? niewiele rzetelnych analiz tej inicjatywy
- na polskie "bud?ety" zazwyczaj patrzy si? w sposób bezrefleksyjny i bezkrytyczny.

Niniejszy poradnik pragnie je rozszerzy?, uzupe?ni? i omówi? w kontek?cie istniej?cych bada? nad ide? bud?etu partycypacyjnego oraz podaje przyk?ady jej realizacji. W jego pocz?tkowej cz??ci mo?na znale?? krótkie wprowadzenie do bud?etu partycypacyjnego, w którym zostaj? wyodr?bnione jego podstawowe kryteria. Nast?pnie poradnik skupia si? na okre?leniu bardziej szczegó?owych cech i warto?ci, jakie bud?et partycypacyjny powinien uto?samia?, staj?c si? narz?dziem istniej?cej polityki miejskiej, projektem maj?cym na celu zmian? wybranych jej aspektów lub ca?o?ciow? i d?ugofalow? reform?. Poradnik zamyka analiza trzech przyk?adów realizacji bud?etu partycypacyjnego: w Porto Alegre (Brazylia), Kordobie (Hiszpania) i Sopocie.
Originele taal-2Polish
Plaats van productieWarsaw
UitgeverijInstytut Obywatelski
Aantal pagina's41
ISBN van geprinte versie978-83-63874-15-5
StatusPublished - 2013

Keywords

  • budzet partycypacyjny
  • prawo do miasta
  • partycypacja
  • zarzadzanie miastem
  • polityka miejska
  • Lefebvre

Citeer dit