Vergelijkende tabel van de voornaamste wettelijke actiemiddelen bij conflicten in de BV en de NV onder het WVV

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

Alain François en Warre De Mets actualiseerden een eerder uitgegeven tabel, waarin een niet-limitatief, schematisch en daardoor vereenvoudigd overzicht wordt gegeven van de wettelijke actiemiddelen die in het kader van (dreigende) conflicten in BV’s en NV’s kunnen worden aangewend.
De actiemiddelen worden schematisch voorgesteld en onderling vergeleken aan de hand van zes parameters.
De tabel houdt rekening met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin de wettelijke geschillenregeling bijvoorbeeld een significante facelift kreeg die onduidelijkheden en inefficiënties wegwerkte. Het WVV liet echter ook de andere actiemiddelen niet ongemoeid, al gebeurden er geen fundamentele ingrepen. Wel hebben enkele nieuwe actiemiddelen hun intrede gemaakt, zoals de uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen in de BV, een vordering om misbruik van minderheid te remediëren en een tweede “minderheidsvordering”. De wijzigingen aan de reeds onder het W.Venn. bestaande actiemiddelen houden o.m. verband met de afschaffing van het kapitaalbegrip in de BV met een herformulering van de participatiedrempels tot gevolg, en met de nieuwe definitie van de genoteerde vennootschap. Voorts werden sommige actiemiddelen “veralgemeend” en geregeld in Boek 2 (bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in het WVV), en andere werden dan weer “verbijzonderd”, en voorbehouden voor bepaalde vennootschappen.
Zowel voor practici als academici biedt genoemde bijdrage dus een handige houvast in de bij wijlen woeste wereld van de vennootschappelijke geschillenbeslechting.
Vertaalde titel van de bijdrageComparative table of the main legal tools in case of conflicts within the BV and NV under the CCA
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)14-28
Aantal pagina's14
TijdschriftNotarieel en Fiscaal Maandblad
Volume2022
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2022

Citeer dit