Comparison of two methods for serotyping Ureaplasma urealyticum clinical isolates. K. Van Geel, S. Lauwers, A. Naessens.

Fedoua Echahidi, Katrien Van Geel, Sabine Lauwers, Anne Naessens

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)157-161
Aantal pagina's5
TijdschriftJournal of Microbiological Methods
Volume49
StatusPublished - 2002

Bibliografische nota

J. Microbiol. Methods. 49, 157-61.

Citeer dit